Тема 1. Держава. Право. Суспільство Тема 2. Історичний розвиток держави і права

1.  Сукупність і єдність установ, організацій, за допомогою яких здійсню­ється політична влада, називають:

•  партійна еліта держави →п. 55;
•  політична система суспільства →п. 73;
•  громадянське суспільство →п. 98.
2.  Ви знайшли помилку! В обраному варіанті йдеться про норми моралі, хоч і зазначається, що «право формується суспільством...»

Переходьте до п. 10.
3.  Сучасні погляди на походження держави і права в основному базують­ся на так званій:
•  теологічній теорії →п. 25;
•  соціально­економічній теорії →п. 52;
•  психологічній теорії →п. 84.
4.  Традиційно вирізняють такі види правопорушень:
•  дисциплінарні, майнові (цивільні), військові, кримінальні →п. 27;
•  дисциплінарні, майнові, адміністративні, кримінальні →п. 48;
•  трудові, майнові (цивільні), адміністративні, кримінальні →п. 83.
5.  Закон України «Про освіту» є:
•  нормативним актом, бо має певну, чітко визначену форму →п. 26;
•  індивідуальним актом, бо цей закон адресується чітко визначеним
суб’єктам →п. 59;
•  інтерпретаційним актом →п. 97.
6.  Це помилка. Алібі (з латини — «в іншому місці») — це перебування
особи в момент, коли було скоєно злочин, в іншому місці як доказ того,
що до скоєного злочину вона не має ніякого відношення. Поверніться
до п. 31 і подумайте.
7.  Яка з відповідей містить правильний перелік суб’єктів правовідносин:
•  фізичні та юридичні особи →п. 30;
•  фізичні та юридичні особи, держава →п. 51;
•  фізичні та юридичні особи, держава, різні спільноти (нація, народ, на­
селення певного регіону, трудовий колектив та ін.) →п. 79?
8.  Цей український учений є автором так званої «схеми руської історії», до
появи якої (1904 р.) за українським народом фактично не визнавалося
право навіть на власну історію, яка поглиналася історією сусідніх де­
ржав. До сказаного додамо, що саме йому належить крилатий вислів,
який не можна забувати: «Історія судить предків судом потомків, а по­
томків судом предків». Про якого вченого йде мова?
•  М. Ф. Владимирський­Буданов →п. 32;
•  П. П. Чубинський →п. 61;
•  М. С. Грушевський →п. 95.
9.  Це помилка! Звичаї — це норми, які склалися історично, закріпились
у суспільній практиці в результаті багаторазового застосування. Повер­
ніться до п. 82.
10. Способи закріплення та зовнішнього прояву правових норм, що обумов­
люють їх загальнообов’язковість та формальну визначеність, — це:
•  релігійно­правові норми →п. 33;
•  форми права →п. 50;
•  корпоративні норми →п. 74.
11. Так, саме у цей день було урочисто проголошено про злуку ЗУНР та
УНР і на честь цієї події 22 січня у незалежній Україні тепер відзна­
чається як День Соборності України. Переходьте до п. 19.
12. Ви, звичайно, знаєте й іноді вживаєте вислів «республіканська форма
правління». Форма правління — цей елемент форми держави характе­
ризує структуру вищих органів влади, порядок їх утворення, розподіл
повнова жень між цими органами, принципи взаємодії владних струк­
тур у процесі здійснення їх повноважень. Саме за формою правління,
а не за формою державного устрою держави поділяють на монархії та
республіки. Повер ніться до п. 56.
13. А як же може існувати правова держава, якщо відсутній поділ держав­
ної влади? Як запобігти узурпації чи надмірній концентрації влади в од­
них руках? Чи ви є прихильником абсолютизму? Поверніться до п. 44.
14. Ви ніколи не замислювалися над тим, чому взимку тепло в усій кімнаті,
а не тільки біля батареї опалення? Саме завдяки конвекції — переносу
тепла потоками повітря. Ви ж розумієте, що це не має нічого спільного
з перспективою розвитку цивілізації? Поверніться до п. 34.
15. Залежно від юридичної сили підзаконні акти класифікують на:
•  конституційні закони та звичайні закони →п. 41;
•  загальні, відомчі, місцеві та локальні акти →п. 62;
•  Постанови Верховної Ради України, Укази Президента України та акти
Кабінету Міністрів України →п. 88.
16. Заподіяння шкоди без вини, що не є правопорушенням, у праві нази­вають:
•  казусом →п. 39;
•  необхідною обороною →п. 57;
•  діями у стані крайньої необхідності →п. 89.
17. Правознавець, історик і соціолог М. М. Ковалевський (1851–1916)
є одним із основоположників такої теорії походження держави і права:
•  патріархальної →п. 40;
•  договірної →п. 67;
•  соціально­економічної →п. 90.
18. Який з наведених юридичних фактів належить до категорії « юридичні події»:
•  продаж будинку →п. 35;
•  складання заповіту →п. 53;
•  стихійне лихо →п. 87?
19. Судочинство Запорозької Січі ґрунтувалося майже виключно на:
•  загальноімперському законодавстві →п. 37;
•  звичаєвому праві →п. 65;
•  у Запорозькій Січі взагалі не було ніякого судочинства →п. 81.
20. Одним із творців вітчизняної концепції правової держави був україн­
ський вчений:
•  В. Е. Грабар →п. 46;
•  Г. К. Матвєєв →п. 63;
•  Б. О. Кістяківський →п. 92.
21. До основних галузей сучасного права України належать:
•  авторське право →п. 45;
•  фінансове право →п. 66;
•  звичаєве право →п. 80.
22. Політична влада, яка реалізується через державні органи з допомогою
юридичних норм, називається:
•  верховенство права →п. 38;
•  демократія →п. 64;
•  державна влада →п. 91.
23. Оце так вибір! «Березневі статті» юридично закріпили рішення Пере­
яславської Ради й визначили відносно автономне політичне та правове
ста новище України у складі Російської держави. Цей документ з 11 пунк­
тів, який іноді називають «Статті Богдана Хмельницького» або «Статті
Вій ська Запорозького», датується березнем 1654 р., а результат кодифі­
кації українського права з’явився майже у середині ХVІІІ ст. Повер­
ніться до п. 54.
24. Знайдіть помилкову відповідь у зазначеному нижче тексті.
Право від інших засобів впливу на суспільство відрізняють такі ознаки:
•  право формується суспільством, і його норми виконуються лише тими
людьми, для яких вони є авторитетними →п. 2;
•  право є системою норм →п. 47;
•  право має загальний характер →п. 85.
25. Це помилка! Ви, мабуть, не знаєте, що теологія — складне грецьке сло­
во, яке буквально означає: «бог» плюс «слово». Теологічна теорія по­
яснює походження держави і права Божою волею, а сучасні погляди
базу ються на іншій теорії. Поверніться до п. 3.
26. Це, дійсно, нормативно­правовий акт, який окрім того, що має певну,
чітко визначену форму, характеризується й іншими важливими ознака­
ми, зокрема, цей закон поширюється на всю сферу однотипних відно­
син, цей закон застосовується щодо невизначеної кількості випадків та
ін. Переходьте до п. 15.
27. Ви зробили невдалий вибір! Поверніться до п. 4 і поміркуйте.
28. Ви помиляєтесь! Конституція УНР 1918 р. посідає гідне місце у скарб­
ниці національної юридичної культури. Поверніться до п. 49.
29. Кожній державі притаманні певні ознаки. Яке з наведених понять не
належить до таких ознак:
•  політичний публічний характер влади →п. 43;
•  багатопартійна система →п. 77;
•  система податків →п. 94?
30. Це помилка. Адже держава також є суб’єктом правовідносин. Вона
виступає як суверенний політичний владний суб’єкт, визначає юри­
дичний статус усіх учасників правовідносин, у тому числі і з власною
участю. По верніться до п. 7.
31. Особа, попри всі підозри, які виникають щодо неї, вважається невину­
ватою у скоєнні злочину, поки відповідні державні органи не доведуть її
вину перед судом, а суд, визнавши вину доведеною, не винесе цій особі
обвинувачувального вироку. Цей принцип називається:
•  алібі →п. 6;
•  презумпція невинуватості →п. 58;
•  право на особисту недоторканність →п. 76.
32. Це помилка. Михайло Флегонтович Владимирський­Буданов (1836–
1916) — автор класичних праць з історії українського, російського,
литов ського і польського права, але наведений афоризм належить не
йому. По верніться до п. 8.
33. Релігійно­правові норми — це санкціоновані державою церковні кано­
ни та інші релігійні норми, яким надається загальнообов’язковий ха­
рактер і які є однією з основних форм (джерел) права. Поверніться до
п. 10.
34. Однією з концепцій, що виникла як результат пошуку відповіді на пи­
тання про історичну перспективу розвитку цивілізації, є:
•  теорія конвекції →п. 14;
•  теорія конвергенції →п. 60;
•  теорія композиції →п. 75.
35. Ні, продаж будинку є юридичною дією, а не подією, і це зовсім різні
речі. Поверніться до п. 18.
81 Розділ ІV. Дидактичні ігри  з основних галузей права
36. Це вже є схожим на принцип лотереї: а раптом відгадаю. Треба ж спи­
ратися на знання й логіку! Деспотія — це абсолютна монархія рабовлас­
ницької епохи, якій притаманні безмежне свавілля влади й повне
безправ’я підданих. А монархія аж ніяк не є однією з форм державного
устрою. По верніться до п. 56.
37. Це помилка, бо загальноімперським законодавством козаки не керува­
лися. Поверніться до п. 19.
38. Ні. Принцип верховенства права повинен забезпечуватися всією сис­
темою державної влади, але ж це не політична влада! Поверніться до
п. 22 й оберіть іншу відповідь.
39. Правильно! Це казус — випадок, випадкова дія, що має зовнішні озна­
ки пра вопорушення, у якій разом з тим відсутній елемент вини. Пере­
ходьте до п. 31.
40. Це помилка, бо цей вчений ніколи не схилявся до думки, що держава
є результатом історичного розвитку сім’ї. Поверніться до п. 17.
41. Це груба помилка! Підзаконні акти не можуть класифікуватися на кон­
ституційні та звичайні закони, оскільки підзаконні акти приймаються
на основі, на виконання та відповідно до законів. Поверніться до п. 15.
42. Злуку Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) з Українською
Народною Республікою (УНР) було урочисто проголошено:
•  22 січня 1919 р. →п. 11;
•  9 листопада 1918 р. →п. 69;
•  22 січня 1917 р. →п. 86.
43. Ви помиляєтесь. Кожній державі притаманна така ознака як політич­
ний публічний характер влади, що втілюється в державно­правових
інсти тутах, які відокремлені від населення і служать насамперед панів­
ним вер ствам (це надає владі політичного характеру), але водночас
виступають офіційно від імені всього суспільства (це надає владі пуб­
лічного харак теру). Поверніться до п. 29.
44. Знайдіть варіант відповіді, яка містить неправильне тлумачення одного
з принципів правової держави:
•  панування права в управлінні державними справами →п. 71;
•  пріоритет державних інтересів →п. 96;
•  наявність поділу державної влади →п. 13.
45. Це помилка! Авторське право — це сукупність цивільно­правових
норм, які регулюють відносини, що виникають у зв’язку зі створенням,
викорис танням та охороною творів літератури, науки та мистецтва.
Відповідно, авторське право є складовою частиною однієї з основних
галузей сучас ного права нашої держави — цивільного права. Повер­
ніться до п. 21 і зро біть інший вибір.
46. Ви помилились. Володимир Еммануїлович Грабар (1865–1956) — ака­
демік Української Академії наук (з 1926 року), автор класичних праць
з історії та історіографії міжнародного права. Поверніться до п. 20.
82 Квасов В. В. Практикум з основ правознавства. 9 клас
47. Ви вважаєте, що твердження: «право є системою норм» — це помилка?
Це не помилка, адже приписи, що складають право, є не простою сукуп­
ніс тю, а системним утворенням. А ось ваш вибір цього варіанта є невда­
лим ходом, бо знайти було треба помилку. Поверніться до п. 24.
48. Це, як кажуть, влучний постріл, так тримати! Переходьте до п. 16.
49. Знайдіть документ, який помилково включено до найважливіших пра­
вових пам’яток України ХХ ст.:
•  Конституція Української Народної Республіки →п. 28;
•  Конституція Радянської України 1919 року →п. 72;
•  Конституція Пилипа Орлика →п. 100.
50. Це вдалий вибір! Сподіваємося, що ви пам’ятаєте й те, що розрізняють
такі основні форми (джерела) права: правовий звичай, релігійно­пра­
вові норми, правовий прецедент, нормативно­правовий акт, норма­
тивний дого вір, міжнародно­правовий акт. До сказаного додамо, що
основним джере лом права України є нормативно­правовий акт. Пере­
ходьте до п. 21.
51. Для вас питання (але це не наступне завдання, а своєрідна інформація
для роздумів): а ваш клас хіба не може бути суб’єктом правовідносин?
Поміркуйте над цим і поверніться до п. 7.
52. Правильно! Виникнення держави та права є наслідком внутрішнього
розвит ку суспільства, його економіки, що призвів до виникнення со­
ціальних груп і різноманітних інтересів, необхідності впорядкування
суспільних відно син і функціонування суспільства як цілісної системи.
Переходьте до п. 17.
53. Ви, напевно, забули, що серед юридичних фактів розрізняють «дії» та
«події». Дії відрізняються тим, що їх настання залежить від волі суб’єктів.
А хіба складання заповіту не залежить від волі людини? Поверніться до
п. 18 і зробіть інший вибір.
54. Після об’єднання Лівобережної України (Гетьманщини) з Москов ським
царством виникла потреба в кодифікації українського права, що вбира­
ло в себе норми Литовського статуту, магдебурзького права, актів
гетьманської влади, звичаєвого права тощо й тому мало багато внут­
рішніх суперечностей, прогалин у регулюванні деяких питань. Резуль­
татом першої та найбільш відомої спроби кодифікації став збірник:
•  «Березневі статті» →п. 23;
•  «Права, за якими судиться малоросійський народ» →п. 78;
•  «Руська правда» →п. 93.
55. Оце так початок! Як кажуть: «Перші коти за плоти».
Еліта — це ж зовсім інше! Поверніться до п. 1.
56. Пригадайте, як прийнято класифікувати держави за їх формою, й обе­
ріть поняття, яке характеризує форму державного устрою:
•  республіка →п. 12;
•  деспотія →п. 36;
•  імперія →п. 70.
83 Розділ ІV. Дидактичні ігри  з основних галузей права
57. Ні. Необхідна оборона — це дії, що мають ознаки правопорушення, але
вчинені з метою захисту від протиправного посягання шляхом завдан­
ня шкоди нападнику. У таких ситуаціях закон прямо визнає заподіяння
шкоди правомірною дією, за яку особа не несе відповідальності. Повер­
ніться до п. 16.
58. Правильно! Цей фундаментальний принцип кримінальної відповідаль­
ності, який діє у всіх цивілізованих країнах, називається презумпцією
невинува тості. Нагадаємо, що обов’язок знайти істину лежить на дер­
жавних орга нах і особа при цьому не зобов’язана доводити свою неви­
нуватість. Пере ходьте до п. 44.
59. Ні, це не індивідуальний акт. Одна з особливостей індивідуальних ак тів
полягає в тому, що вони мають однократне значення, тобто застосову­
ються лише один раз. Наприклад, Указ Президента України про нагоро­
дження орденом якоїсь особи. До того ж, Закон України «Про освіту»
не адресується чітко визначеним суб’єктам, а стосується всіх суб’єктів
пра вовідносин. Поверніться до п. 5.
60. Ви зробили вдалий вибір! Конвергенція (з латини це слово перекла­
дається як «зближення») — теорія, прихильники якої стверджують, що
за сучасних умов відбувається зближення капіталістично та соціаліс­
тично орієнтованих систем шляхом подолання відмінностей між ними
через за позичення позитивних рис кожної з систем і ліквідації негатив­
них рис. Переходьте до п. 8.
61. Павло Платонович Чубинський (1836–1884) не міг бути автором так
званої «схеми руської історії», яка з’явилася у 1904 р., бо, як ви поба­
чили в цьому коментарі, він помер задовго до її появи. Переважній біль­
шості українців П. П. Чубинський відомий як автор слів гімну «Ще не
вмер ла Україна», але це лише одна грань його діяльності. Етнограф, ад­
вокат, автор класичних досліджень звичаєвого права України — це теж
Павло Чубинський. Поверніться до п. 8.
62. Вдалий хід! Переходьте до п. 4.
63. Ви зробили невдалий вибір! Геннадій Костянтинович Матвєєв (1908–
1996) — професор Київського університету, фахівець у галузі цивільно­
го права з питань цивільно­правової відповідальності, інших проблем
ци вільного й сімейного права. Поверніться до п. 20.
64. Вам не соромно? Ще в 6 класі на прикладі Стародавньої Греції необ­
хідно було запам’ятати на все життя, що демократія — це влада демосу
(народу), тобто народовладдя! Поверніться до п. 22.
65. Правильно, саме звичаєве право було в основі судочинства Запорозької
Січі. Звичаєве право вважалося «справжнім народним правом». Пере­
ходьте до п. 54, вам залишилося зробити декілька кроків.
66. Це так. Фінансове право, яке регулює відносини, що виникають у про­
цесі надходження та розподілу коштів державного бюджету, належить
до основних галузей сучасного права України. Переходьте до п. 7.
84 Квасов В. В. Практикум з основ правознавства. 9 клас
67. Ви обрали неправильний варіант відповіді. Якби ж питання стосувало­
ся, наприклад, О. М. Радищева, ніхто б не давав вам поради повернути­
ся до п. 17, а так — будь ласка, зробіть цей крок у зворотному напрямку.
68. Традиції — це норми поведінки людей, певних соціальних груп, які
склались у суспільстві й передаються від покоління до покоління.
Повер ніться до п. 82.
69. Це помилка! 9 листопада 1918 р. утворилася ЗУНР на чолі з Україн­
ською народною радою та її виконавчим органом — Державним
секретарі атом. Поверніться до п. 42.
70. Ви обрали правильну відповідь! Імперія — форма державного устрою,
яка нині вже відійшла в історію, характеризується тим, що включає су­
веренну державу­метрополію та підвладні їй несуверенні держави­ко­
лонії. Пере ходьте до п. 82.
71. Ви помиляєтесь, бо панування права в управлінні державними спра­
вами є дуже важливим принципом правової держави. Це означає, що
влада здійснюється не шляхом суто наказних методів чи інших коман­
дно­адміністративних засобів, а шляхом права, у визначених правом
формах в методах. Поверніться до п. 44.
72. Ви вважаєте, що правові пам’ятки Радянської України з висоти сучас­
ного мислення ніяк не можуть бути серед найважливіших пам’яток
мину лого століття? Це помилка. Поверніться до п. 49.
73. Вітаємо вас із першою правильною відповіддю! Так тримати! Дійсно,
йдеться про політичну систему суспільства, основними елементами
якої зазвичай вважають державу, політичні партії, громадські організа­
ції, трудові колективи. Переходьте до п. 22.
74. Ви, мабуть, ніколи не чули про таке поняття, як корпоративна вечірка?
Справа в тому, що корпоративні норми — це норми, які встановлюють­
ся та охороняються певними об’єднаннями громадян. Деяким із них,
наприклад, нормам професійних спілок держава може надавати юри­
дичну обов’язковість. Поверніться до п. 10.
75. Ви обрали дуже красивий термін! Але він означає зовсім інше — музич­
ну творчість, побудову творів літератури чи образотворчого мистецтва
та ін. Поверніться до п. 34.
76. Ви все переплутали! Кожна людина має право на свободу та особисту
недоторканність, і це закріплено у ст. 29 Конституції України. Його
юридич ний зміст зводиться до наступних принципових положень: недо­
пустимість протиправного обмеження свободи громадян з боку держа­
ви та її органів; законодавче обмеження держави та її органів у можли­
востях незаконного позбавлення волі людини та ін. Поверніться до
п. 31 й уважно прочитайте завдання.
77. Ви обрали правильну відповідь! Багатопартійна система аж ніяк не
є озна кою держави. Наприклад, у недалекому минулому в неіснуючій
нині су пердержаві — СРСР — була тільки одна партія, але ніхто не ста­
вить під сумнів, що це була держава. Переходьте до п. 56.
85 Розділ ІV. Дидактичні ігри  з основних галузей права
78. Правильно! Результатом 15­річної роботи спеціальної кодифікаційної
ко місії став складений нею у 1743 р. збірник саме з такою назвою —
«Права, за якими судиться малоросійський народ». Додамо, що цей про­
ект, який складався з передмови та 30 розділів, поділених на 531 арти­
кул і 1716 пунктів, містив норми адміністративного, цивільного,
кримінального і процесуального права. У 1756 р. Сенат повернув його
на доопрацювання, серед української верхівки виникли суперечки, і
кодекс так і не набув чинності. Україна могла назавжди втратити цю
важливу правову пам’ятку, якби в 1879 р. її не відшукав відомий правоз­
навець Олександр Федорович Кістяківський (1833–1885). Переходьте
до п. 49.
79. Вітаємо! Це єдина правильна відповідь. Переходьте до п. 18.
80. Неприпустима помилка! Адже звичаєве право, тобто сукупність право­
вих звичаїв, було характерним, наприклад, для Скіфської держави,
й воно не належить до основних галузей сучасного права України. По­
верніться до п. 21.
81. Це неприпустима помилка! Треба ж знати історію Запорозької Січі, а не
займатися відгадуванням. Поверніться до п. 19.
82. Правила поведінки, які склалися в суспільстві відповідно до уявлень
людей про добро, зло, обов’язок, справедливість тощо й забезпечують­
ся через внутрішнє переконання та засоби громадського впливу, це:
•  звичаї →п. 9;
•  традиції →п. 68;
•  норми моралі →п. 99.
83. Це помилка, бо в законодавстві, наприклад, немає такого поняття як
трудові правопорушення. Поверніться до п. 4.
84. Ви, напевно, полюбляєте психологію. Але психологічна теорія, на жаль,
пояснює виникнення держави і права особливими властивостями люд­
ської психіки — потребою підкорятися волі сильнішого, усвідомлен­
ням залежності членів роду від жерців і вождів. Ви ж не поділяєте цих
погля дів? Поверніться до п. 3.
85. Право має загальний характер — регламентує невизначену кількість
відносин. Вам необхідно повернутись до п. 24.
86. У січні 1917 р. взагалі ще не існувало Української Народної Респуб ліки!
Справа в тому, що її створення було проголошено ІІІ Універсалом Цент­
ральної Ради після жовтневих подій у Петрограді. Поверніться доп. 42.
87. Правильно! Юридичні події — це обставини, які виникають незалежно
від волі суб’єктів правовідносин. До них, наприклад, належать: народ­
ження, смерть, стихійні лиха та ін. Переходьте до п. 5.
88. Ці акти приймаються органами загальної компетенції й поширюються
на всю територію та населення держави і тому їх називають загальними.
Вони мають найвищу юридичну силу серед усіх підзаконних актів, але,
окрім них, є інші. А завдання вимагає класифікувати підзаконні акти
за лежно від юридичної сили. Поверніться до п. 15.
86 Квасов В. В. Практикум з основ правознавства. 9 клас
89. Дії у стані крайньої необхідності — це дії, вчинені особою для відвер­
нення серйозної небезпеки за умов, що цій небезпеці не можна було
запо бігти іншими засобами і якщо заподіяна шкода є меншою, ніж та,
якої вдалось уникнути. Поверніться до п. 16.
90. Правильно! Максим Максимович Ковалевський, член Російської Ака­
демії наук (з 1914 р.) і ряду європейських академій та наукових това­
риств дійсно є одним з основоположників соціально­економічної тео­
рії по ходження держави і права. Переходьте до п. 34.
91. Саме так! Це державна влада — одна з визначальних ознак держави, яка
характеризується суверенністю, універсальністю та загальністю при­
мусо вого впливу на поведінку громадян. Переходьте до п. 29.
92. Якщо ви обрали цю відповідь свідомо, а не з третьої спроби — вітаємо!
Дійсно, Богдан Олександрович Кістяківський (1868–1920) — академік
Української Академії наук (з 1919 р.), фахівець з теорії та методології
права, один із творців вітчизняної концепції правової держави. Пере­
ходьте до п. 3 і продовжуйте демонструвати ґрунтовні знання.
93. Ви або дуже перевчили не тільки правознавство, а й історію також, або
маєте величезні прогалини у знаннях, що, на жаль, ймовірніше. «Русь­
ка правда» — найбільш відома збірка давньоруського права, авторство
якої при писується Ярославу Мудрому. «Руська правда» була чинною
упродовж кількох століть і стала одним із основних джерел при ство­
ренні російських і литовських кодифікаційних актів ХVI–XVII ст. По­
верніться до п. 54.
94. Ви неуважно опрацювали питання «Поняття та ознаки держави» (С. 9–
11 підручника). А на які ж кошти утримується державний апарат? А за
рахунок чого відбувається фінансування таких галузей, як освіта, охо­
рона здоров’я, культура тощо? Поверніться до п. 29.
95. Це вдалий крок, так тримати! Переходьте до п. 42.
96. Ви знайшли помилку, й це є свідченням ґрунтовних знань принципів
правової держави. Звичайно, необхідно було сформулювати таким чи­
ном: пріоритет прав і свобод особи. Переходьте до п. 20.
97. Це помилка! Інтерпретаційні акти є результатом тлумачення правових
норм. Наприклад, рішення Конституційного Суду України стосовно
тлу мачення терміна «законодавство» (розповідь про це рішення міс­
титься на С. 36 підручника). Поверніться до п. 5.
98. Це схоже на лотерею, бо ви не вгадали! Громадянське суспільство має
своїми соціальними суб’єктами вільних людей, а не установи чи орга­
ніза ції. Поверніться до п. 1.
99. Саме так! Йдеться про норми моралі. Переходьте до п. 24.
100. Справді, це правильна відповідь. Можна навіть здогадатися, що
Конститу ція Пилипа Орлика має якесь відношення до П. Орлика, який
став гетьма ном після смерті Івана Мазепи. Це ж початок ХVIII ст.,
а в питанні йдеться про ХХ ст.
87 Розділ ІV. Дидактичні ігри  з основних галузей права
Вітаємо вас із завершенням першої гри. Пам’ятайте, що правові знан­
ня, правова компетентність — запорука успішної самореалізації у не­
простому сучасному світові. Окрім того, це надійний захист від виник  нення
зайвих життєвих проблем. Попереду у шкільному курсі правознав ства бага­
то цікавого з різних галузей права України. Упевнені, що ви ре  тельно по­
працюєте над оволодінням їх основними положеннями і в наступ  них іграх
продемонструєте ще кращі результати.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Войти с помощью: 

Copyrıght 2013 FUEL THEMES. All RIGHTS RESERVED.