Цілі: перевірити, поглибити, систематизувати й  закріпити  знання учнів, оцінити навчальні досягнення; закріпити уміння пояснювати значення юридичних термінів, називати найважливіші ознаки юридичних понять; коментувати юридичні тексти, застосовувати юридичні знання для аналізу конкретних життєвих ситуацій; уміння здійснювати свої законні права й свободи на практиці; уміння формулювати й аргументувати свою точку зору, досліджуючи різні ситуації з позиції права; виховувати потребу в проектуванні правомірної поведінки в юридично значущих ситуаціях, давати оцінку вчинків людей, власних дій з позиції права.

Матеріали й обладнання: плакати з висловлюваннями про права й обов’язки, текст Конституції України, таблиця підбиття підсумків (додаток 1), картки з домашнім завданням.

Тип уроку: урок контролю й корекції знань, умінь і навичок  учнів.

Форма уроку: імітаційна гра.
                                                                                Хід уроку
І. Організаційний момент уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань
Попередня підготовка
Учні заздалегідь отримали завдання розподілитися на команди.
1.  «Вчителі» розповідають дітям і дорослим Гаїті про права й свободи людини.
2.  «Урядовцi» реєструють громадян для одержання допомоги й організації рятувальних робіт. Розкривають поняття «громадянство», розрізняють статус громадянина, іноземця, людини без громадянства. Наводять правові ситуації щодо громадянства.
3.  «Консультанти» — допомагають виправити конституцію країни. Називають права й свободи людини й громадянина. Ко‑
ментують статті Конституції України, пояснюють юридичний зміст конституційних прав і свобод громадян. Описують конституційні обов’язки.
4.  «Місія доброї волі» — зірки Голлівуду, що організовують школи, пояснюють юридичний зміст права на освіту, висловлюють
судження про його важливість для людини.
5.  «Правозахисники» тлумачать поняття «демократія», «самоврядування». Наводять приклади дитячих і  громадянських
організацій в  Україні. Моделюють демократичні процедури прийняття колективних рiшень.
Кожна команда готувала свої питання більш детально. Кожен учасник повинен був підготувати по одному питанню з теми кожної
іншої команди (усього 4 питання).
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
У ч и т е л ь. Наш клас — це миротворча місія ООН. Ми запрошені на Гаїті в ролі експертів, які повинні допомогти навести лад
у правовому хаосі країни, допомогти їм подолати наслідки тривалих міжусобних війн і землетрусу.

ІV. Основна частина уроку
1-й тур. Відбірковий
У ч и т е л ь. Перед від’їздом усі повинні пройти тест на готовність до місії. Команди отримують тести з одним правильним варіантом відповіді (див. додаток 2). Тести підписані. Для «поїздки на Гаїті» (перехід у другий тур) на кожного учасника команди необ‑
хідно набрати 12 балів.
Після того як сильні учні виконали свої тести, вони можуть допомогти виконати їх більш слабким. У такий спосіб поглиблю‑
ються вміння й навички сильних учнів, «середнячки» отримують можливість повторити матеріал ще раз, відпрацьовуються навички
роботи в команді.
Перевірка проводиться одразу після написання. Перевірка можлива у двох варіантах:
1.  Тести однієї команди передаються для взаємоперевірки іншій
команді. (Правильні відповіді відкриваються на дошці.) Високий і достатній рівень класу.
2.  Відповіді перевіряють капітани, що отримують ключі до тестів. середній і низький рівень.
Підбиваються пiдсумки. Ті команди, які не набрали необхідну кількість балів, залишаються без деяких учасників. Ці учнi не проходять до другого туру, команді не допомагають, але можуть ставити свої запитання й підвищити оцінку активною участю на уроці.
2-й тур. основний
У ч и т е л ь. Кожна група — експерти в якомусь питанні (у тому, до якого вони готувалися). Під час відповідей однієї групи
решта стає мешканцями Гаїті й ставлять «експертам» свої запитання. експертам необхідно за 5 хв. надати якомога більше відпо‑
відей. Запитання, їх зміст, глибина, доречність теж оцінюються.
Оцінюють відповіді за допомогою кольорових карток.

Їх роздають ті, хто не пройшов до 2 туру.

V. Підбиття підсумків
3-й тур
Проводиться за таблицею, до якої заносилися результати, підраховується кількiсть правильних відповідей і кількість карток,
отриманих за запитання (див. додаток 1). Оголошують команду-переможницю, якiй вручають приз від вдячних мешканців Гаїті
(головні убори з пір’я або кокос або бейдж із написом «Рятівникові Гаїті» і т. ін.). Особисте оцінювання вчитель здійснює після уроку.
Метод «Мікрофон»
Кожен учень вносить по однiй пропозиції щодо того, як виправити ситуацію на Гаїті, до яких організації варто звернутися, про‑
сто висловити слова співчуття мешканцям.

VІ. Домашнє завдання
4-й тур
За останніми повідомленнями ЗМІ США запропонували увести війська для наведення порядку в країні. Чи правомірно це? Чи
можна втручатися у внутрішні справи країни під приводом порятунку населення від хаосу, голоду й анархії? Написати есе з поси‑
ланням на нормативно‑правові акти, історичні приклади.

Додаток 1
Таблиця підрахунку результатів роботи груп
№ Прізвище учня
«Вчителі»
«Урядовці»
«Консультанти»
Місія доброї волі
Правозахисники

Додаток 2
Тести для відбіркового туру 1-го етапу
1-й варіант
1.  Можливість вибору поведінки, реалізації чого‑небудь без втру‑
чання держави це:
А  права людини;
Б  демократія;
В  свободи;
Г  громадянство. (1 бал)
2.  Об’єднайте поняття й відповідну цифру. (2 бали)
А  Президент 1
Б  розділ Конституції України, у якому описані пра‑
ва й свободи людини й громадянина

В  народний депутат Верховної Ради
Г  право голосу на виборах і референдумах 4
3.  Укажіть, з якого віку можна стати членом молодіжної громад‑
ської організації. (1 бал)
А  6 років;
Б  9 років;
В  14 років;
Г  16 років.
4.  5.  Знайдіть помилку (по 1 балу за правильну відповідь).
А  У розділі 2 Конституції України описані права і свободи
лише громадян України;
Б  права та свободи людини і громадянина захищаються в ор‑
ганах місцевого самоврядування;
В  учасники навчального процесу — це винятково учні й вчи‑
телі;
Г  омбудсмен — це представник Європейського суду з прав
людини.
2-й варіант
1.стійкий, поза часом і простором, зв’язок людини з державою.
(1 бал)
А  Конвенція;
Б  права людини;
В  конституція;
Г  громадянство.
2.  Розподіліть по колонках:
А — підстави для одержання громадянства України;
Б — підстави для втрати громадянства України. (2 бали)

1)  За народженням;
2)  прийняття громадянства іншої країни;
3)  добровільний вступ на державну або військову службу ін‑
шої країни;
4)  територіальне походження;
5)  усиновлення або опіка громадянина України;
6)  прийняття громадянства на підставі підробних доку‑
ментів;
7)  відновлення в громадянстві.
3.  Укажіть, коли була прийнята Загальна декларація прав люди‑
ни. (1 бал)
А  01.09.1939 р.;
Б  02.09.1945 р.;
В  10.12.1948 р.;
Г  16.08.2008 р.
4.  Укажіть, у якому випадку особа не має підстав для здобуття громадянства України. (1 бал)
А  Дитина народилася у Варшаві, мати — громадянка України, батько — громадянин Польщі;
Б  дитина народилася на території сША, де у тривалому відрядженні перебувають батьки — громадяни України;
В  новонароджена дитина знайдена у сквері м. Одеси, батьки невідомі;
Г  дитина народилася в родині угорських громадян, які тим‑часово перебувають на території України.
5.  Знайдіть помилку (по 1 балу за правильну відповідь).
А  У розділі 2 Конституції України описані права й свободи тільки громадян України;
Б  права та свободи людини й громадянина захищаються в органах місцевого самоврядування;
В  учасники навчального процесу — це винятково учні й вчителі;
Г  омбудсмен — це представник Європейського суду із прав людини.
3-й варіант
1.  Можливість територіальної громади самостійно розв’язувати визначене законом коло питань, що стосуються інтересів міс‑
цевого населення, — це __ :
А  самоврядування;
Б  монархія;
В  демократія;
Г  референдум. (1 бал)
2.  Розподіліть по колонках:
А — ознаки партії;
Б — ознаки громадської організації. (2 бали)
1)  Тільки загальноукраїнська;
2)  створюється з метою боротьби за владу;
3)  ціль створення — задоволення інтересів її членів;
4)  до її рядів приймають тільки громадян України;
5)  право вступу — з 18 років;
6)  її членами можуть бути громадяни України, іноземці
й апатриди;
7)  може бути загальноукраїнською, місцевою, міжнародною.
3.  Укажіть, до якого віку особа вважається дитиною. (1 бал)
А  14 років;
Б  16 років;
В  18 років;
Г  21 рік.
4.
5.  Знайдіть помилку (по 1 балу за кожну правильну відповідь).
А  У розділі 2 Конституції України описані права й свободи
лише громадян України;
Б  права і свободи людини і громадянина захищаються в ор‑
ганах місцевого самоврядування;
В  учасники навчального процесу — це винятково учні й вчи‑
телі;
Г  омбудсмен — це представник Європейського суду із прав
людини.
4-й варіант
1.  Людина, що має подвійне громадянство, — це __ :
А  іноземець;
Б  біпатрид;
В  апатрид;
Г  підданий. (1 бал)
2.  Розподіліть по колонках:
А — пряма демократія;
Б — представницька демократія. (2 бали)
1)  Референдум;
2)  вибори;
3)  діяльність Верховної Ради;
4)  громадянські слухання;
5)  збори виборців;
6)  діяльність органів місцевого самоврядування;
7)  загальнонародне обговорення законопроектів.
3.  Укажіть, на який час може бути затримана особа за підозрою
у скоєнні злочину до ухвалення рішення судом. (1 бал)
А  3 години;
Б  12 годин;
В  24 години;
Г  36 годин;
Д  72 години.
4.  Укажіть, у якому випадку особа не має підстав для здобуття
громадянства України. (1 бал)
А  Дитина народилася в родині угорських громадян, які тим‑
часово перебувають на території України;
Б  новонароджена дитина знайдена в сквері м. Одеси, батьки
невідомі;
В  дитина народилася на території США, де у тривалому від‑
рядженні перебувають батьки — громадяни України;
Г  дитина народилася у Варшаві, мати — громадянка Украї‑
ни, батько — громадянин Польщі.
5.  Знайдіть помилку (по 1 балу за правильну відповідь).
А  У розділі 2 Конституції України описані права й свободи
лише громадян України;
Б  права та свободи людини й громадянина захищаються в ор‑
ганах місцевого самоврядування;
В  учасники навчального процесу — це винятково учні й вчи‑
телі;
Г  омбудсмен — це представник Європейського суду із прав
людини.
5-й варіант
1.  Один з видів прямої демократії, за якого громадяни безпосе‑
редньо висловлюють свою думку з будь‑якого питання шляхом
всенародного голосування. (1 бал)
А  Вибори;
Б  референдум;
В  самоврядування;
Г  конституція.
2.  Розподіліть по колонках:
А — громадянські права;
Б — громадянські обов’язки. (2 бали)
1)  Гідний рівень життя;
2)  виконання законів України;
3)  дозволена підприємницька діяльність;
4)  оплачувана відпустка;
5)  військова служба;
6)  пенсія;
7)  повага до державних символів;
8)  мирні збори, мітинги, походи, демонстрації.
3.  Укажіть, коли була прийнята Конвенція про права дитини.
(1 бал)
А  1948 р.;
Б  1966 р.;
В  1989 р.;
Г  1985 р.
4.  Укажіть, у якому випадку особа не має підстав для здобуття
громадянства України. (1 бал)
А  Дитина народилася в родині угорських громадян, які тим‑
часово перебувають на території України;
Б  дитина народилася на території сША, де в тривалому від‑
рядженні перебувають батьки — громадяни України;
В  дитина народилася у Варшаві, мати — громадянка Украї‑
ни, батько — громадянин Польщі;
Г  новонароджена дитина знайдена в сквері м. Одеси, батьки
невідомі.
5.  Знайдіть помилку (по 1 балу за правильну відповідь).
А  У розділі 2 Конституції України описані права й свободи
лише громадян України;
Б  права та свободи людини й громадянина захищаються в ор‑
ганах місцевого самоврядування;
В  учасники навчального процесу — це винятково учні й вчи‑
телі;
Г  омбудсмен — це представник Європейського суду із прав
людини.

загрузка...