Мета:визначити поняття «демократія», розповісти про історію її формування; розтлумачити поняття «самоврядування»,
окреслити форми участі громадян у розв’язанні загальнодержавних питань та питань, що перебувають у компетенції органів міс‑
цевої влади; ознайомити з класифікацією та діяльністю дитячих організацій в Україні; дослідити демократичні процеси у житті
навчального закладу, функціонування органів шкільного самоврядування; продовжити формування власної громадянської по‑
зиції учнів, простежити причиново‑наслідкові зв’язки при роботі з джерелами; вдосконалювати навички роботи над груповими
проектами; прищеплювати учням почуття гордості як громадян України.

Обладнання уроку (інструментарій):Конституція України, Загальна декларація прав людини; Конвенція ООН про права дитини, Правознавство Практичний курс: підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Л. сутковий, Т. М. Філіпенко. — К. : Ґенеза,
2009; хрестоматія з правознавства (К. : Юрінком Інтер, 2003), картки із завданнями для інтерактивних вправ, таблиця, роздавальний
матеріал для створення проекту: ватман, маркери, таблички для команд, проектор.

Основні поняття: демократія, самоврядування, територіальна
громада, громадське об’єднання, громадська організація.

Тип уроку: комбінований.
                                                                     Хід уроку
І. Організаційний момент уроку
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів
Перевірка домашнього завдання
Заслухати декілька учнівських передвиборчих програм на по‑
саду президента школи та текстів «шпаргалок».
Інтерактивна гра «Слабка ланка»
Учні по черзі називають терміни з вивченої теми, дають їм визначення. У разі неправильної відповіді учень вибуває із гри.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
У ч и т е л ь. Щойно ви заслухали передвиборчі програми ваших однокласників‑кандидатів на посаду президента школи. Це один із
проявів громадянської позиції особистості, бачення людиною майбутнього суспільства (у даному випадку школи). Здійснення права
«обирати та бути обраним» можливе лише в демократичному суспільстві. Пригадайте визначення поняття «демократія». (Відповіді
учнів.)
ІV. Оголошення теми та очікуваних результатів
На уроці ми усвідомимо зміст понять «громадянське суспільство», «правова культура», «самоврядування»; ознайомимось
з класифікацією та діяльністю дитячих організацій в Україні; досліджуватимемо демократичні процеси у житті навчального закла‑
ду, функціонування органів шкільного самоврядування; вдосконалюватимемо навички роботи над груповими проектами.
Запис теми та плану уроку в зошити.

V. Вивчення нового матеріалу
Інтерактивна вправа «Переконай!»
Кожна з учнівських груп повинна переконати інших у влуч‑
ності вислову на життєвих прикладах.
1.  Демократія — народне правління, здійснюване народом задля
народу.
2.  Демократія — це форма правління, за якої кожен отримує те,
на що заслуговує.
3.  Кожен народ має той уряд, на який він заслуговує.
У ч и т е л ь (під супровід презентації «Як громадяни беруть участь у  житті демократичної держави»). Виникнення демо‑
кратії пов’язано з історією античного полісу, який містив усі елементи громадської самоврядної громади. «Батько історії» Геродот
був родоначальником поняття «демократія» та сформулював два основ них принципи афінської демократії: свободу слова та рівність
усіх перед законом. Фукідід виклав відому «Промову на паніхіді» афінського державного діяча Перікла, де він віддає данину афіня‑
нам, що загинули у перший рік Пелопонесської війни, і характеризує особливості афінської демократії: «Наша конституція нази‑
ває нашу державу демократією, тому що влада перебуває в руках народу, а не меншості. Коли йдеться про розв’язання особистих
конфліктів, всі рівні перед законом; коли йдеться про те, на кого покласти велику міру відповідальності перед суспільством, для нас
важлива не приналежність людини до якогось класу, а її реальні можливості. І якщо людина здатна служити державі, вона не може
бути позбавлена цієї можливості з причини своєї бідності. … У нашому особистому житті ми вільні та тер  плячі, проте у суспільних
відносинах ми дотримуємо законів. Ми добровільно підкорюємось тим, кого обрали до органів управління, а також живемо відповід‑
но до законів, особливо тих, які захища ють права пригноблених, а також відповідно до тих неписаних за конів, порушення яких вва‑
жається соромом».
Демократія як форма політичної організації суспільства існує вже понад дві тисячі років. У перекладі з грецької означає «влада
народу». сьогодні демократія поширилася усім світом. Вона асоціюється з найбільш вдалою, прогресивною формою організації вла‑
ди. Основною ознакою демократії є право громадян брати участь в управлінні громадськими та державними справами.
Робота з підручником
Учні знаходять визначення (§ 10 підручника) «демократія», «правова культура», зачитують їх вголос і записують до зошитів.
Інтерактивна вправа «Громадські слухання»
Розподіливши між учнями ролі представників Верховної Ради України, органів місцевого самоврядування, журналістів та спираючись на інформацію, отриману в ЗМІ, проводяться «громадські слухання» з питань повноважень певних органів державної влади.

У ч и т е л ь. Громадяни України набувають права обирати та бути обраними до органів державної влади та місцевого самовряду‑
вання з 18 років. Але ви, учні, та ваші однолітки маєте можливість долучитися до цього процесу значно раніше, взявши участь у ро‑
боті органів шкільного самоврядування чи вступивши до молодіжної або дитячої організації. Із класифікацією дитячих організацій
України вас ознайомлять учасники ІV групи під час презентації проекту «Дитячі та молодіжні організації України».

VІ. Закріплення здобутих знань та вмінь
Рольова гра «Створення молодіжної організації»
За результатами роботи (відповідно до схеми, викладеної у до-датку) учні складають «Рішення установчих зборів».

VІІ. Підбиття підсумків уроку
самооцінювання (учні здають картки).
Рефлексія (висновки учнів про роботу на уроці)
1.  Що мені найбільше сподобалося на уроці?
2.  Чи задоволений(на) власною участю в роботі?
3.  Про що іще хотілося б дізнатися на уроці?
4.  Чи допоміг цей урок відновити найголовніше з теми, підготу‑
ватися до контрольної роботи?
Вмотивоване виставлення оцінок.

VІІІ. Домашнє завдання
1.  Опрацювати § 8–11 підручника.
2.  Завершити роботу над проектом та підготувати їх до представ‑
лення (захисту).
додаток
Загальний хід установчих зборів
1.  Відкриття зборів, обрання голови, секретаря, визначення порядку денного (до порядку денного установчих зборів включаються питання про утворення організації, затвердження статуту організації, обрання керівних органів новоствореної
організації).
2.  Виступи ініціаторів створення організації з аргументацією доцільності її створення; обговорення їх пропозицій; прийняття
шляхом голосування рішення про створення організації.
3.  Виступи авторів статуту з його представленням, обговорення статуту, прийняття рішення.
4.  Обрання керівних органів організації відповідно до статуту.
5.  Закриття зборів.
Зразок рішення установчих зборів організації
Рішення установчих зборів дитячої громадської організації
«…» (дата)
1.  Утворити дитячу громадську організацію «…» (назва).
2.  Затвердити статут дитячої громадської організації «…».
3.  Обрати керівні органи дитячої громадської організації «…»
(указати назву керівних органів, передбачених статутом)
в складі … (указати прізвища та ініціали).
4.  Обрати ревізійну комісію (якщо вона передбачена статутом)
у складі … (вказати прізвища та ініціали).
5.  Доручити здійснити заходи щодо реєстрації організації … (вка‑
зати прізвища та ініціали).
Голосування: за — … (указати кількість),
проти — … (указати кількість),
утримався — … (указати кількість).
Голова зборів — … (підпис, прізвище, ініціали)
секретар — … (підпис, прізвище, ініціали)

загрузка...