Статут шкільного товариства «Правознавець»

І.Загальні положення
Товариство «Правознавець» — самодіяльна організація, створена учнями гімназії для задоволення особистих і колективних інтересів молоді у царині вив-чення правознавства.
Товариство організовує свою роботу  на основі Конституції України та діючого законодавства, зокрема відповіддно до закону України про позашкільну освіту, а також статутом самого товариства.
Товариство сприяє формуванню правосвідомості і правової культури учнівської молоді. Його діяльність базується на принципах самодіяльності та відповідальності, відкритості та демократизму.
Товариство сприяє формуванню в учнів почуттів патріотизму, національної самосвідомості й толерантності, прихильності ідеалам загальнолюдських цінностей.
Товариство співпрацює з адміністрацією гімназії, іншими учнівськими самодіяльними організаціями, сприяє налагодженню ділових стосунків з урядовими і громадськими організаціями.
ІІ. Мета, завдання товариства
Мета товариства:
Сприяти реалізації державної стратегії правової освіти населення, зокрема учнівської молоді, шляхом створення необхідних умов для поглибленого вивчення правознавства й свідомого дотримання законів України.
Завдання товариства:
1.    Поглиблене вивчення учнями норм права та інших важливих підзаконних нормативних актів України.
2.    Створення сприятливих умов для задоволення особистих і колективних інтересів учнів, їх активної участі в шкільному житті, району, міста, держави.
3.    Розкриття творчого потенціалу юних правознавців, підготовка та участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, турнірах з правознавства, роботі Малої академії наук.
4.    Сприяти поширенню правових знань серед широких кіл учнівської молоді.
5.    Сприяти самоорганізації учнів, реалізації на практиці принципів учнівського самоврядування.
6.    Товариство для обов'язвого вирішення основних завдань і інформування про роботу гуртка користується шкільними засобами масмедіа, а також здійснює власну видавничу діяльність.
7.    З метою досягнення спільної мети активно співпрацює з іншими учнівськими самодіяльними організаціями, вчителями, адміністрацією гімназії.

ІІІ. Порядок вступу у товариство, обов'зки і права учасників шкільного  товариства «Правознавець».
1.    Членом шкільного товариства може статити кожний гімназист 5- 11 класу, який виявляє прагнення .поглибити знання у царині право¬знавства та визнає статут товариства.
2.    Найкращі випускники гімназії, а також особистості, що зробили вагомий внесок у справу затвердження законності і правопорядку в Україні, можуть стати вибрані почесним членами товариства.
3.    Обов’язки гуртківців шкільного товариства:
а)     регулярно й наполегливо працювати над підвищенням рівня знань у царині правознавства;
б)     брати активну участь у реалізації визначених статутом цілей та завдань товариства;
в) відстоювати принципи законослухняності та правопорядку, слугуючи у цьому плані прикладом для інших учнів гімназії.
4.    Член шкільного товариства має право:
а)     обіймати різні посади у межах гуртка;
б)     вносити пропозиції стосовно удосконалення діяльності то¬вариства;
в)     вільно виражати особисту думку на будь-якому засіданні товариства.
5.    Прийом в учасники товариства виконується на підставі колективної (у разі виявлення бажання увійти в товариство профільними класами) або індивідуальної заяви учнів й вирі¬шується на засіданні всезагального зібрання членів товариства.
6.    Членство в товаристві можна припинити шляхом виходу (за ін¬дивідуальною заявою), зняття з обліку (після завершення уч¬нями навчання у гімназії, за виняткових випадків, передбаче¬них розділом III, п. 2. статуту) або виключення. Правом виключення з числа учасників товариства користуються лише за¬гальні збори учнівської самодіяльної організації.

ІV.Організаційна структура, керівні органи товариства
1.    Структура шкільного товариства:
1.1.    Організаційна структура товариства: члени товариства, секції товариства; рада товариства, голова товариства.
1.2.    Органи товариства, що мають право  вирішувати: загальні збори, рада, голова ради товариства.
2.    Органи шкільного товариства:
2.1.    Всезагальні збори: головним органом товариства є загальнообов'язкові зібрання, що скликаються радою товариства у разі необхідності.
Загальні збори:
скликаються головою, радою товариства або за ініціативою не менше третини членівтовариства;
обирають раду товариства, визначаючи її кількісний і персо¬нальний склад, розпускають обрані ними керівні органи; вирішують питання про прийом і виключення членів зі складу товариства;
визначають стратегічні завдання діяльності, обговорюють про¬поновані радою товариства конкретні напрями роботи; вислуховують  доповідь голови, ради товариства, оцінюють їх діяльність;
обговорюють, затверджують чи вносять зміни до статуту;
всі учасники зборів мають право вносити у порядок деппий питання для обговорення;
зібрання  членів товариства приймають рішення простою більшістю голосів присутніх. Під час вирішення питань щодо внесення змін у статут, виявлення недовіри керівним органам або виключення зі членства товариства необхідно мати дві третіх  голосів всіх членів товариства;
порядок денний, хід зборів обов’язково мають відбиватися у протоколі, туди вноситься інформація про учасників (персо¬нальний і кількісний склад) зібрання, затверджений порядок денний, зміст ухвалених рішень, результати голосування.
2.2.    Рада шкільного товариства є керуючим органом учнівської самодіяльної організації, що координує діяльність товариства у період поміж загальними зборами.
Склад ради обирається загальними зборами, як правило, — з числа лауреатів  Всеукраїнських учнівських шкільних олімпіад з правознавства, дослідницьких конкурсів МАН; кількість членів ради не є сталою і визначається загальнообов'язковими зборами членів товариства;
до ради входять: голова, члени ради товариства, секретар товариства;
Рада товариства:
спрямовує діяльність товариства згідно зі з статутом та рішеннями загальних зборів; пропонує конкретні напрями роботи; обирає голову;
вирішує питання про обрання почесних членів; скликає загальні зібрання членів гуртка; засідання членів ради товариства проводяться по мірі необхідності; строк повноважень ради — 1—2 роки;
місце члена ради, який вибуває з різних інших причин, займає учень, обраний загальними зборами.
члени ради можуть бути відкликані загальними збраннями.
2.3.    Голова ради є найвищою керівною особою товариства.
Голова ради товариства:
у період міжзборамиголова ради координує роботу товариства, представляє його у зв’язках з адміністрацією гімназії, урядовими, громадськими молодіжними організаціями, і також у всеуцкраїнськиї і міжнародних зв’язках;
вирішує питання, що стосуються товариства, згідно зі статутом, постановами ради, рішеннями загальних зборів; скликає засідання ради товариства; керує засіданнями ради, загальними зібраннями; постійно інформує раду і членів всього товариства про їх роботу; головою ради обираються школярів 10—11-х кл. строком на 1 2 роки;
голова ради  відкликається загальними зборами, якщо такі присутні.
2.4.    Секції товариства.
Для кращої організації роботи можуть створюватися секції; кількість, назви, персональний склад секцій встановлюються радою;
для створення секції потрібно мати не менше 5 осіб. Член товариства може бути задіяний у роботі кількох секцій одночасно; члени секцій обирають голову, який автоматично входить до складу ради;
зібрання членів секції проводяться залежно від потреби та волевиявлення членів секції.
2.5.    Секретар ради товариства.
Секретар ради — член ради товариства, до обов’язків якого входить протоколювання ходу загальних зборів, зборів ради, різних офіційних заходів;
строк повноважень секретаря ради — один-два роки.

V. Інформування учнів гімназії про діяльність товариства. Літопис шкільного товариства
1.    Товариство вважає за свій  обов’язком регулярно інформувати учнів гімназії про діяльність гуртка. Для цього воно насамперед використовує шкільні періодичні та неперіодичні друковані видання.
2.    Товариство також опікується виданням «Літопису», основною метою якого є, поряд з інформуванням учнів про поточну робо¬ту учнівського самодіяльного колективу, формування архіву історії товариства.
3.    Рада товариства обирає редактора «Літопису», на якого покла¬даються завдання збирати матеріали, що стосуються історії товариства.
4.    Запитання, зв’язані з формуванням змістового наповнення «Літопису», регулюються радою.
5.    Друкована та електронна версії «Літопису» зберігаються в кабінеті правознавства гімназії.

VІ. Статут товариства
1.     Товариство є громадською учнівською організацією, яка діє відповідно  з діючим  законодавством України.
2.    Товариство має обобисту символіку. Символами є емблема гімназії, «Гімн правознавців».
3.    Товариство видає  квитки членів встановленого зразка.

VII. Припинення функціонування товариства
1. Товариство припиняє існування згідно рішенню загальних зібрань членів товариства.
Завершуючи огляд специфіки створення та вироблення атрибутів правознавчого товариства, варто звернути увагу на те, що хоча цей процес відбувається на самому початку становлення самодіяльного дитячого колективу, формування глибоких знань та поваги до ідей, закладених у текст гімну товариства, емблему, ритуал посвяти у члени товариства тощо, залишається актуальним завданням для усіх наступних поколінь юних правознавців. Усвідомлення цієї обставини гарантує успіх у справі формування сталих традицій товариства. Ми згодні з твердженням англійського поета Томаса Еліота (1888—1965): «Традицію не можна успадкувати — її треба завойовувати».

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Войти с помощью: 

Copyrıght 2013 FUEL THEMES. All RIGHTS RESERVED.