Розділ включає 8 тем: Природно-територіальні комплекси. Фізико-географічне районування. Зона мішаних лісів і широколистяних лісів. Зона лісостепу. Зона степу. Українські Карпати. Кримські гори. Природні комплекси морів, що омивають Україну.

Запитання першого рівня складності

1. Дайте визначення науковому поняттю «ландшафт».

2. Дайте визначення науковому поняттю «природно-територіальний комплекс».

3. Назвіть типи ландшафтів в межах України.

4. Дайте визначення науковому поняттю «фізико-географічне району­вання».

5. Перелічіть одиниці фізико-географічного районування.

6. Назвіть в межах яких фізико-географічних країн розташована Україна.

Практичні завдання

Нанесіть на контурну карту південну межу Лісостепу України

Робота з картами

1. За кліматичною картою атласу прослідкуйте, чому циклони вологих атлантичних повітряних мас, від яких залежить кількість опадів, при­ходять до Степу з меншою кількістю вологи, ніж до Лісостепу.

2. Проаналізуйте карти солоності води Чорного моря і поясніть, чому, незважаючи на вологу зиму, солоність цього моря і в січні є більшою, ніж у липні.

Тестові запитання

1. Викресліть тип ландшафту, який не належить до природних: лісосте­пові; степові; мішано-лісові; промислові.

2. Визначте антропогенні компоненти ландшафтів: рельєф; шляхи; клімат; водойми.

3. Установіть серед класифікаційних одиниць природно-територіального комплексу найбільшу: місцевість; фація; урочище; ландшафт.

4. Один з перелічених факторів формування природно-територіального комплексу зайвий. Позначте, який: гірські породи; поверхневі води; тваринний світ; ґрунти.

5. Назвіть найбільшу серед класифікаційних одиниць ландшафту: підтип; тип; клас; вид.

6. Визначте природні компоненти ландшафтів: гірські породи; населенні пункти; обмін мінеральних та органічних речовин; ґрунти.

7. З’ясуйте найбільшу серед класифікаційних одиниць фізико-геогра­фічного районування: фізико-географічна країна; природна зона; природна підзона; область.

8. Виясніть, у межах яких природно-територіальних комплексах розта­шована ваша адміністративно-територіальна область? Зона Українсь­кого Полісся; зона Степу; гірські області Українських Карпат; гірські області Криму.

9. Назвіть за допомогою чого можна прочитати карту? Міф; легенда; сага; переказ.

10. Назвіть найпоширеніші в межах зони мішаних лісів України ґрунти: дерново-підзолисті; чорноземи; сірі лісові; каштанові.

11. Визначте тварин мішаних лісів: моржі; гагара; ведмідь; ховрах.

12. Установіть, на які природні області за особливостями поєднання ландшафтів поділяють Українське Полісся? Присивашшя; Донецький кряж; Лісостеп; Волинь.

13. Визначте, яку площу займає зона мішаних лісів від загальної площі території України. 20 %; 34 %; 40 %; 17 %.

14. Визначте з перелічених височин ту, яка не знаходиться в лісостеповій зоні: Волинська; Подільська; Придніпровська; Середньоросійська.

15. Установіть річку, що протікає по лісостепової зоні: Прут; Теребовля; Дніпро; Случ.

16. Установіть відповідність:

17. Позначте процес, що не є характерним для зони Степу: вітрова ерозія; заболочування; засолення ґрунтів; суховії.

18. Позначте правильну відповідь. Ліс не є рослинним угрупованням для:

А. Полісся.

Б. Лісостепу.

В. Степу.

Г. Гірських систем.

19. Визначте за допомогою фізико-географічного районування території України чим є Українські Карпати:

А. Фізико-географічною зоною.

Б. Фізико-географічною країною.

В. Фізико-географічною областю.

Г. Фізико-географічною місцевістю.

20. Назвіть найвищу точку Карпатських гір:

А. г. Магура.

Б. г. Сивуля.

В. г. Говерла.

Г. г. Турчанка.

21. Визначте правильну дефініцію поняття «полонина».

А. Безліссі або малолисисті території з родючими ґрунтами.

Б. Безліссі плоскі вершини гірських хребтів, зайняті субальпійськими луками.

В. Безліссі плоско вершинні плато головного пасма.

Г. Витягнуті позитивні форми рельєфу.

21. Визначте висоту Кримських гір: низькі; високі; середні; невисокі.

22. З’ясуйте кількість гряд, що складають Кримські гори: однієї; трьох; чотирьох; двох.

23. Форма схилів Кримських гір: симетричні; північні — пологи, півден­ні — круті; південні — пологі, північні — круті.

24. Виясніть період на який припадає максимальна кількість опадів на Південному березі Криму: весняно-літній; літньо-осінній; осінньо-зимовий; зимово-весняний.

25. Оберіть найвищу точку Кримських гір: гора Ай-Петрі; гора Чатир-Даг; гора Роман-Кош; гора Карадаг.

26. Зробіть правильний розподіл процентного співвідношення:

27. Визначте кількість природних областей, на які поділяється Кримська гірська ландшафтна країна: одну; дві; три; чотири.

28. Виберіть з переліку правильні назви гірських пасом Криму: Північне; Головне; Південне; Центральне.

29. З’ясуйте, чим є Кримські гори з точки зору фізико-географічного районування території України: фізико-географічною країною; фі­зико-географічною зоною; фізико-географічною областю; фізико-географічною територією.

30. Виберіть з переліку природоохоронні території Криму: Синевир; мис Мартьян; Асканія-Нова; Карадаг.

31. Визначте, з якої сторони Чорне море омиває береги України. З пів­ночі; з півдня; із заходу; зі сходу.

32. Установіть середню солоність Чорного моря:

А. 17–18 ‰.

Б. 13–14 ‰.

В. 25–28 ‰.

Г. 30–35 ‰.

33. З’ясуйте максимальну глибину Чорного моря:

А. Не перевищує 1000 м.

Б. 1000 — 2000 м.

В. 2000 — 3000 м.

Г. Перевищує 3000 м.

34. Установіть до басейну якого океану належать моря України:

А. Індійського;

Б. Тихого;

В. Атлантичного;

Г. Північного Льодовитого.

35. Встановіть відповідність між географічними об’єктами:

 

36. Визначте середню солоність Азовського моря:
А. 17–18 ‰.
Б. 20–22 ‰.
В. 25–30 ‰.
Г. 10–11 ‰.
37. З’ясуйте максимальну глибину Азовського моря:
А. Не перевищує 10 м.
Б. 7–10 м.
В. 15 м.
Г. Перевищує 20 м.

Робота з картою
Користуючись картами атласу, визначте, які природно-територіальні комплекси України найбільше змінені людиною.

Творчі запитання

1.  Ч и можна висотну ландшафтну поясність вважати загально географічною закономірністю? Поясніть це.
2. На прикладі Кримських гір розкрийте поняття про висотну поясністю та причини, що зумовлюють її.
3. Опишіть природні особливості кожного з висотних поясів Кримських гір, дайте

загрузка...