7.2. Назвіть основні ознаки підприємницької діяльності. Визначте, який вид підприємницької діяльності вас приваблює найбільше і чому. Поясніть, як неповнолітня особа може стати підприємцем

Білети з Правознавства 9 клас 2013 р. Без коментарів


План відповіді

1.   Поняття та ознаки підпри­ємницької діяльності.

2.   Вид підприємницько? діяль­ності, що мене приваблює.

3.   Як неповнолітньому стати підприємцем?

Підприємницька діяльність — самостійна, на власний ризик, постійна діяльність щодо ви­робництва продукції, виконання робіт, надання послуг, продажу товарів, передання майна у ко­ристування з Метою одержання прибутку.

Ознаки підприємницької діяльності:

  1. Підприємництво є самостійною діяльніс- ' тю, Це означає, що, по-перше, підприємництво в Україні1 може здійснюватися на вибір підпри­ємця в будь-яких організаційних формах, визначених законами України, (ст. 45 ГК України). Також фізичні особи мають можливість зареєструва­тись як громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності і провадити таким чином діяльність без створення організації. ГІо-друге, зважаючи на перед­бачений ч. 1 ст. 44 ГК України принцип вільного вибору підприємцем видів підприємницької діяльності, підприємці мають право здійснювати самостійно будь-яку діяльність відповідно до потреб ринку, на власний розсуд прийма­ючи відповідні рішення, що не суперечать законодавству.
  2. Підприємництво є ініціативною діяльністю- Це означає, що підприєм­ницька діяльність є добровільною. Жоден державний орган, недержавніа ор­ганізація, посадова особа не можуть нікого примусити до зайняття підприєм­ницькою діяльністю. Проте це не означає, що особа не може бути примушена до виконання добровільно взятих на себе зобов’язань (наприклад, за дого­вором, укладеним у процесі провадження підприємницької діяльності) або зобов’язань, що передбачені державою і випливають зі здійснення особою підприємницької діяльності (наприклад, зобов’язань зі сплати податків).
  3. Підприємництво є систематичною діяльністю. Проте чітких кількісних критеріїв систематичності (тобто, скільки разів потрібно зайнятися діяль­ністю для того, щоб вона вважалася підприємницькою) законодавством не встановлено.
  4. Підприємництво є діяльністю на власний ризик. Це означає, що за по­рушення договірних зобов'язань, кредитно-розрахункової і податкової дис­ципліни, вимог до якості продукції та інших правил здійснення господарської діяльності підприємство та приватний підприємець самостійно несуть від­повідальність, передбачену законодавством України. Тобто суб’єкт підпри­ємницької діяльності бере на себе як позитивні, так і негативні наслідки під­приємницької діяльності.,Підтвердженням цього є положення ЦК України, що встановлюють самостійну відповідальність фізичної особи — суб'єкта підпри­ємницької діяльності (ст. 52) та юридичної особи (ст. 96) за зобов’язаннями, пов’язаними з їх підприємницькою діяльністю. За загальними правилами ч.  З ст. 96 цього Кодексу учасник (засновник) юридичної особи не відпог відає за зобов’язаннями юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зобов’язаннями її учасника (засновника), крім випадків, встановлених установчими документами та законом. Тобто законодавство розрізняє від­повідальність юридичної особи за наслідки своєї господарської діяльності (ризик) і відповідальність її засновника за винятками, передбаченими за­конодавством.
  5. Підприємництво є господарською діяльністю. Це означає, що, незва­жаючи на свою специфіку, підприємницька діяльність є складовою ширшогь за обсягом поняття «господарська діяльність». Згідно зі ст. З ГК України під господарською діяльністю розуміється діяльність суб’єктів господарюван­ня у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалі­зацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Варіант 1          

Зі всіх видів підприємницької діяльності мене приваблює виробнича ді­яльність зі створенням юридичної особи. На мій погляд, Україні потрібно якомога більше підприємств, що виробляють конкурентноспроможну продук­цію. Нашій країні вже час відновлювати власні експортні можливості. Я хочу відкрити фабрику з пошиття дитячого одягу. Моє підприємство надасть робочі місця мешканцям селища, буде сплачувати необхідні податки до бю­джету, а продукція зможе конкурувати з дешевою продукцією сумнівної якості, що наразі заполонила крамниці.

Варіант 2

Я мрію займатись підприємницькою діяльністю невиробничого характе­ру — надавати інформаційні послуги. З одного боку, це дасть мені можливість розкрити власні здібності: комунікабельність, гарне володіння комп’ютером, уміння переконувати людей, підтримувати їх. Я відкрию власну службу психо­логічної підтримки підлітків. Легальне існування моєї служби дасть мені мож­ливість офіційно співпрацювати з правоохоронними органами та службами з охорони дитинства, це має допомогти у боротьбі з насильством у родині, експлуатацією дитячої та підліткової праці тощо.

Варіант З

Оскільки моя мрія — відкрити майстерню з виготовлення прикрас зі бурш­тину, я хочу займатись виробничою підприємницькою діяльністю з одержан­ням патенту. Тому що наявність патенту дасть мені змогу добувати бурштин, відбирати кращі зразки для виготовлення прикрас. Отже, офіційний статус дасть змогу вести цілком легальний бізнес, одержувати прибутки, сплачувати податки і, врешті-решт, отримувати задоволення від праці.

Згідно з п. 1 ст. 50 Цивільного кодексу України: «Право на здійснення підприємницької діяльності, не забороненої законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю».

Підлітки мають неповну дієздатність, вони не можуть самостійно займа­тись підприємницькою діяльністю. Але, з 16 років підліток може отримати повну дієздатність у разі, якщо він вступив у законний шлюб, працює за тру­довим договором, у тому числі за контрактом/ або бажає займатися підпри­ємницькою діяльністю. Оголошення неповнолітнього повністю дієздатним (акт емансипації) провадиться за рішенням органу опіки і піклування — за згодою батьків, усиновителів або піклувальника, а в разі відсутності такої згоди — за рішенням суду.

Висновок. Таким чином, підприємництво — самостійна, на власний ризик, постійна діяльність щодо виробництва продукції, виконання робіт, надання по­слуг, продажу товар/в, передання майна у користування з метою одержання прибутку. Підприємницькою діяльністю в Україні може займатись повнолітня особа, яка пройшла необхідну реєстрацію як суб'єкт підприємницької діяль­ності, сплачує податки. Також підприємництвом можуть займатись юридичні особи при оформленні відповідних документів. На окремі види підприємниць­кої діяльності потрібно одержати державний патент або ліцензію. Підлітки з  16 років, за рішенням органу опіки і піклування, — за згодою батьків, усино­вителів або піклувальника, або за рішенням суду — можуть бути оголошені повністю дієздатними та займатись власною підприємницькою діяльністю.

Ключові слова і поняття: підприємницька діяльність, фізична особа, юридична особа, суб'єкт господарювання, господарська діяльність.

Правознавство. Практичний курс. Відповіді на миілння білетів для П68 проведення державної підсумкової атестації в усній формі. 9 клас: / Л. М. Ісаєнко та ін.— X.: Вид-во «Ранок».— 96 с. + дод. (16 с.).— (Серія «Екзамен без проблем»),


Залишити коментар

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

';form.parentNode.insertBefore(div, form);ulogin_addr("uLogin",1);}})();