Білет 8. 8.1. Права і свободи людини: поняття і види. Загальна декларація прав людини та Конвенція ООН про права дитини: основний зміст і значення

Білети з Правознавства 9 клас 2013 р. Без коментарів


Становище людини в державі характеризується її правовим статусом, що передбачає певні права, свободи й обов’язки.
Права людини — це можливості, що необхідні людині для існування й розвитку. Людина є біологічною істотою, тому їй потрібні їжа, житло, одяг.
Водночас людина є соціальною істотою, тому їй необхідно мати змогу вчитися, працювати, спілкуватися з іншими людьми. Людина є громадянином певної держави, тому їй необхідно забезпечити можливість брати участь у житті д'ержави та її справах.
Свободи людини — це також можливості людинй, необхідні їй для існування й розвитку, такі як свобода думки, совісті та віросповідання, пересування, вибору місця проживання та ін. Можливості людини мати певні матеріальні, соціальні, культурні й духовні блага має гарантувати й забезпечити держава, яка закріплює їх у законах та Інших правових актах.
Права і свободи людини визнані міжнародним співтовариством і закріпле-ні у документах, перш за все, у Загальній декларації прав людини (ЗДПЛ), яка була ухвалена Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй (ООН) 10 грудня 1948 року. Загальна декларація прав людини складається
з    ЗО статей, в яких визначено основні права і свободи людини — громадянські, політичні, соціальні, економічні та культурні.
Громадянські (особисті) права — право на життя, свободу, особисту не-доторканність, вибір місця проживання та ін.
Політичні права — право брати участь в управлінні державою, проводити збори, мітинги, демонстрації, вільно висловлювати свої погляди й переко-нання та ін.
Економічні права — право бути власником майна, право займатися під-приємницькою діяльністю та ін.
Соціальні права — право на працю, вільний вибір професійна гідний рівень життя та ін.
Культурні права — право на освіту, право брати участь у культурному житті суспільства, користуватися культурними цінностями та ін.
Декларація проголошує невід'ємність прав людини. Більшість прав нале-жить людині від народження й не може кимось відбиратися або скасовуватися — ні державою, ні самою людиною. Декларація виходите з того, що усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності й правах, тому повинні мати права і свободи незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового чи будь-якого іншого статусу.
Міжнародне право захищає інтереси і права Дітей, оскільки дитині набагато складніше відстояти свої права. Права дитини — спеціальні
можливості, необхідні людині віком до 18 років, для існування і досягнення зрілості. У1989 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла Конвенцію про права дитини, в якій проголошено необхідність створеная всіх умов для її освіти, виховання, розвитку.
Конвенція виходить з того, що діти є рівноправними учасниками суспіль-ного життя, проте потребують спеціального захисту й піклування. Кожна дитина, незалежно від раси, статі, мови, релігії, національності, майнового стану, стану здоров’я, має рівні з усіма іншими дітьми права нажиття, ім’я, набуття громадянства, на піклування з боку її батьків.
Перелік прав, визнаних для дитини в Конвенції, охоплює громадянські, соціальні, політичні й культурні права. У документі не зазначені економічні права, бо визнано, що дитина повинна вчитись, а не працювати. У Конвенції зазначені права для дітей-інвалідів, а також суспільно непристосованих.
В Україні захистом інтересів і прав дітей опікуються Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту, Служба у справах дітей, органи опіки та піклування при місцевих органах виконавчої влади.
Висновок. Становище людини в Державі характеризується її правовим статусом, що передбачає певні права, свободи і обов’язки. Права і свободи людини — це можливості людини, необхідні їй для існування й розвитку. Загальна декларація прав людини, ухвалена Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році, визначила громадянські, політичні, соціальні, економічні та куль-турні права і свободи людини. Конвенція про права дитини, прийнята Гене-ральною Асамблеєю ООН у 1989 p. , визначила права дитини й проголосила необхідність створений всіх умов для її освіти, виховання, розвитку.
 

Ключові слова і поняття: права і свободи людини, права дитини, Загальна декларація прав людини, Конвенція ООН про права дитини


Правознавство. Практичний курс. Відповіді на миілння білетів для П68 проведення державної підсумкової атестації в усній формі. 9 клас: / Л. М. Ісаєнко та ін.— X.: Вид-во «Ранок».— 96 с. + дод. (16 с.).— (Серія «Екзамен без проблем»),


Залишити коментар

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

';form.parentNode.insertBefore(div, form);ulogin_addr("uLogin",1);}})();