Мета: систематизувати й закріпити знання учнів з теми, оцінити їхні навчальні досягнення; формувати вміння чітко відповідати на постав­лені питання, логічно мислити, вільно орієнтуватись в історичному матеріалі, працювати з історичною картою; виховувати пізнавальний інтерес до історії.

Тип уроку: урок контролю й оціню­вання знань.

Форма уроку: урок-гра.

Обладнання: кросворди, карта Аф­рики з назвами країн для кожної ко­манди (3 примірники), витяги з до­кументів, запитання до тем.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина уроку

II. Мотивація навчальної діяльності

Повідомлення теми, мети, знайомс­тво учнів зі структурою уроку.

III. Основна частина уроку

Клас ділиться на 3 команди.

Перший тур проводиться у формі телевізійного шоу «Своя гра». На дошці або окремому плакаті запи­сані назви тем, які будуть розігрува­тися на цьому етапі і номери питань (всього по 5 в кожній темі). Зміст питань учням не відомий. Номер кожного обраного питання, на яке прозвучала відповідь, одразу ви­креслюється, щоб команди бачили, на які питання ще не надані від­повіді. Команда не може обирати більше двох питань поспіль з однієї теми.

Тема 1. Африка: 1 2 3 4 5.

Тема 2. Події. Азія: 1 2 3 4 5.
Тема 3. Особистості. Азія:1 2 345.
Тема 4. Географічні на­зви:! 2 3 4 5.
Тема 5. Поняття: 1 2 3 4 5.
Тема 6. Дати: 1 2 3 4 5.
Тема 7. Латинська Америка: 1 2345.

Гру розпочинає вчитель, зачитуючи питання на власний вибір. Коман­да, яка відреагувала першою, всту­пає в гру. Якщо відповідь була пра­вильною, тоді команда далі само­стійно обирає будь-яке питання із запропонованих тем. Гра з однією командою триває доти, поки вона4 не припуститься помилки або не відмовиться від відповіді (якщо її не знає напевне), тоді хід переходить до іншої команди, яка дає правиль­ну відповідь на питання, і гра уже продовжується з нею. Кожна пра­вильна відповідь оцінюється у 2 ба­ли, 2 бали віднімаються, якщо ко­манда помилилась. Якщо команда відмовляється від відповіді, вона не втрачає балів, але втрачає право далі продовжувати гру. Право ходити на­дається команді, яка знає відповідь на це питання. У випадку, якщо жодна з команд не знає правильної відповіді, її зачитує вчитель, він же обирає наступне питання, й у гру знову вступає команда, яка знає правильну відповідь.

Тема 1. Африка

 1. Яка з названих країн була неза­лежною в міжвоєнний період?

а)         Єгипет;

б)         Алжир;

в)         Туніс;

г)          Марокко.

2.Політика роздільного, окремого проживання населення однієї країни —           ? (Апартеїд)
3. Яка з названих країн не мала ко­лоній в Африці в міжвоєнний період?

а)         Італія;

б)         Німеччина;

в)         Португалія.

4. Яка з цих колоній не французька?

а)         Мадагаскар;

б)         Судан;

в)         Туніс,

5. Організація, створена африкан­цями Південно-Африканського Союзу у 1923 р. (Африканський національний конгрес)

Тема 2. Події. Азія

1. Наслідком цієї події стало ви­знання територіальної ціліс­ності Китаю і проголошення щодо нього принципу «відкри­тих дверей і рівних можливос­тей». (Вашингтонська конферен­ція)

2.Як називається подія, в ході якої відбувались мітинги, демон­страції з метою бойкоту япон­ських товарів, звільнення про- японськи налаштованих чинов­ників? («Рух 4 травня»)

3.  Подія, в підготовці якої взяли участь , радянські радники Блюхер і Бородін. («Північний похід», 1926р.)

4. Як називається подія, що перед­бачала на першому етапі бойкот колоніальних установ і товарів, а на другому — ухилення від сплати податків. (Кампанія гро­мадянської непокори)

5.  Яка з наведених подій фактично означала здійснення державно­го перевороту в Ірані?

а)  Похід 4-тисячного загону на чолі з Реза-ханом на Тегеран;

б)  призначення Резахана прем’єр- міністром;

в)   проголошення Установчими зборами Реза-хана спадковим шахом Ірану під ім’ям Реза-ша- ха Пехлеві.

Тема 3. Особистості. Азія

1. Ініціатор агресивної політики, яка передбачала завоювання Китаю, Південно-Східної Азії, територій у басейні Тихого океа­ну. (Танакі)

2. Лідер фашистської організації «Національна федерація моло­дих офіцерів» в Японії. (Аракі)

3.  Правитель Афганістану, тісно пов’язаний з рухом младоафган- ців. (Аманулла-хан)

4. Як по-іншому ім’я Кемаля? (Ататюрк)

5.  Під його керівництвом на стику трьох провінцій Шеньсі, Гансю і Нінся було утворено Особли­вий прикордонний район, базу комуністичного руху. (Мао Цзедун)

Тема 4. Географічні назви

 1. Провінція в Китаї, яку першою захопили японці. (Шаньдун)
 2. Місце скликання меджлісу в Ту­реччині, який поставив своїм а) завданням відмову від Севр­ського мирного договору в ім’я б) збереження суверенітету держа- в) ви. (Анкара)
 3. Підмандатні території Франції на Близькому Сході. (Сирія, Лі­ван)
 4. Незалежні держави в Африці, що утворилися після Першої світової війни. (Ліберія, Ефіопія)
 5. Держави, в яких здійснювалася боротьба за «нову культуру». (Туреччина, Іран)

Тема 5. Поняття

 1. Спосіб, за допомогою якого США намагались послабити по­зиції Японії в Китаї, забезпечу­ючи для себе більш активну присутність на китайському ринку. («Срібний займ»)
 2. Стихійні виступи населення проти зростання цін на основні продукти харчування в Японії в 1918 р. («Рисові бунти»)
 3. Національно-демократична партія в Китаї (Гоміньдан)
 4. Закон про управління Індією, який передбачав розширення числа виборців в Індії з 1 % до З %. (Закон Монтеню — Челм- форда).
 5. Документ, який містив пропо­зицію створити державу Ізраїль на території Палестини. (Декла­рація Бальфура)

Тема 6. Дати

 1.  Коли стався землетрус в Японії, який призвів до руйнації знач­ної частини Токіо? (1923р.)
 2. Коли Чан Кайші встановив од­ноосібне правління в Китаї, розірвавши з КПК. (1927р.)
 3. Коли відбувся тритижневий „соляний похід» до узбережжя Аравійського моря? (1930р.)
 4. Час існування республіки Риф в Африці. (1920-1926pp.)
 5. Рік. коли Англія надала неза­лежність Єгипту. (1922р.)

Тема 7.  Латинська Америка

1.Яха з латиноамериканських країн спеціалізувалась на екс- *:сm м’яса, вовни, пшениці? 3. .Аргентина)

2. Які з наведених ознак не були притаманні політичному життю Латинської Америки?

 • Значний вплив католицької церкви;
 • демократичні традиції; автономія каудильйо.

3. Представники якого стану насе­лення посідали панівне стано­вище в політичному житті лати­ноамериканських держав? (Ла­тифундисти)

4. Країна, в якій в 1917 р. було прийнято одну з найбільш де­мократичних на той час консти­туцій. (Мексика)

5. Одне із загальних визначень центральноамериканських країн, яка вказує на монокуль­турне господарство, характерне для них. («Банановіреспубліки»)

Учитель може встановити певний час, впродовж якого триватиме пер­ший тур, і не чекати відповідей на всі питання.

2- тур

Особистість в історії.

Кросворд навпаки

Команди отримують уже заповне­ний кросворд.

Завдання: знайти ключове слово -і, зв’язавши решту понять, назви з іменем особистості, яка названа в кросворді, сформулювати питан­ня кросворда.

Кросворд 1

Особистість — М. Ганді (лідер ви­звольного руху в Індії)

 

Відповіді

 1.  Політика протесту проти ко­лоніального статусу Індії у поєд­нанні з терпимістю до англійсь­кої адміністрації, використан­ням лише ненасильницьких методів боротьби.
 2. У перекладі це звучить як «вели­ка душа», — так у народі назива­ли Ганді.
 3. Один з лідерів ІНК, сподвиж­ник М. Ганді.
 4. Ідеологія індійського націо­нального руху, розроблена М. Ганді.
 5. Масова загальноіндійська пар­тія, яка очолила визвольний рух у країні.

Кросворд 2

Особистість — Чан Кайші (керівник Гоміньдану після смерті Сунь Ятсе- на, з 1927 р. встановив одноосібну владу в Китаї)

 

Відповіді

 1. Скорочена назва партії в Китаї, яка в різні часи виступала як со­юзником, так і ворогом Чан Кайші.
 2. Місто, в якому Чан Кайіііі ство­рив національний уряд і яке з 1927 р. набуло статусу столиці.
 3. Острів, куди були евакуйовані гомінданівські війська на чолі з Чан Кайші після перемоги ко­муністів у Китаї.
 4. Місто, де було розстріляно мир­ну демонстрацію китайських студентів? Ця подія стала при­водом до національної револю­ції.
 5. Національно-демократичнапар- тія Китаю.

Кросворд З

Особистість — Кемаль (лідер ви­звольного руху, голова Великих на­ціональних зборів Туреччини)

 

Відповіді

1)    Умови    Туреччини згідно із

Севрським мирним договором, за якими країна фактично пере­творилася на напівколонію.

2) Форма правління, встановлена ! в Туреччині в 1924 р.

3)   Назва парламенту в Туреччині

 1. Елемент жіночого одягу, який переставав бути обов’язковим після проведення реформ, спря­мованих на європеїзацію країни.
 2. Місто, де було укладено новий договір з Туреччиною, за яким ця держава зберігала тери­торіальну цілісність.

Тур З

Розфарбуй карту

Кожна з команд отримує карту Аф­рики, на якій позначені кордони і назви держав.

Завдання: зафарбувати колонії.

1-а команда — Великобританії;

2-а команда — Франції;

3-я команда — Італії, Бельгії, Португалії.

Тур 4

Упізнай історичний документ

Познайомившись зі змістом доку­мента, команди мають встановити його назву, визначити причини й наслідки проголошення. (Див. до­датки 1—3)

ІІІ. Підсумки уроку

Вчитель підбиває підсумки уроку.

IV.  Домашнє завдання

Підготувати реферати до теми «Культура в міжвоєнний період».

Додаток 1

З меморандуму Танака Піті 25 липня 1927р.

…Японія не зможе усунути усклад­нення у Східній Азії, якщо не буде проводити політику «крові і заліза». …В разі, якщо ми в майбутньому за­хочемо перебрати контроль над Ки­таєм, нам слід розтрощити США. Але заради того, щоб завоювати Ки­тай, ми повинні спершу завоювати Маньчжурію і Монголію. Заради то­го, щоб завоювати світ, мусимо спершу завоювати Китай. Оволодів­ши всіма ресурсами Китаю, ми пе­рейдемо до завоювання Індії, країн Південних морів, а після цього до завоювання Малої Азії, Централь- ноїАзії та1: нарешті, Європи.

Додаток 2

Про закон Роулетта. 1919 р.

Будь-який індієць, якщо він підпа­дав під підозру, міг бути заарештова­ний без ордера і затриманий без су­ду на необмежений час; обвинува­чений позбавлявся права на захист і не міг скористатися послугами свідка на свою користь, замість суду

присяжних було запроваджено за­критий трибунал, право на апеля­цію скасовувалось, поліція мала право застосовувати тортури, влада отримувала право спеціальним на­казом позбавляти свободи пересу­вання підозрюваних у патріотичній діяльності осіб.

Додаток З

З  конституції Єгипту 1923р.

(витяг)

Ст. 1. Єгипет — держава суверенна, вільна і незалежна. Його суверенітет неподільний і невідчужуваний. Його правління — спадкова мо­нархія…

Ст. 4. Особиста свобода забезпе­чується…

Ст. 14. Свобода думок забезпечу­ється.

Ст. 15. Друк вільний в означених за- | коном межах. Попередня , цензура | забороняється…

Ст 24. Законодавча влада здій-1 снюється королем разом із сенатом \ і палатою депутатів…

Ст. 34. Король затверджує й опри-1 люднює закони…

Ст 38. Король має право розпускати ( палату депутатів

загрузка...