Томас Джефферсон

Мета: ознайомити учнів з історією створення США, її Консти­туцією; розвивати уміння виділяти головне, аналізувати, встановлю­вати причиново-наслідкові зв’язки; розуміти позицію американців щодо прав і свобод людини; виховувати повагу та інтерес до історії інших народів.

Тип уроку: комбінований.

Метод: пояснювально-ілюстрований, частково-пошуковий.

Основні поняття: метрополія, колонія, Конгрес, лоялісти, Декларація, Конституція, Федерація.

Особи в історії: Джордж Вашингтон (1732-1789), Томас Джефферсон (1743-1826).

Основні дати:

4   липня 1776 р. — ухвалення Декларації незалежності;

1775-1783 pp. — війна за незалежність у північноамерикан­ських колоніях Англії;

1787 р. — ухвалення Конституції США;

15 грудня 1791 р. — набув чинності «Білль про права» (10 по­правок до Конституції);

1777      р. — битва біля Саратоги;

1781 р. — битва під Йорктауном;

1783 р. — підписано мирний договір між США та Англією.

Хід уроку

I.      ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ
II.     АКТУАЛАЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

►► Запитання

 • Захоплення і заселення території іншої країни, які супроводжуються пограбуванням і вини­щенням місцевого населення. (Колонізація)
 • Політичний або військовий союз держав для спільних дій. (Коаліція)
 • Підприємство, на якому використовується руч­на праця, а обов’язки розділені між працівни­ками. (Мануфактура)
 • Підприємства з системами машинного вироб­ництва. (Фабрика)
 • Представник англійських «єретиків», який є по­слідовником кальвіністів. (Пуританин)
 • Швидка, насильницька зміна влади. (Революція)

►► Бесіда
Як ви розумієте слово «незалежність»?
Пригадайте причини конфлікту між колоніста­ми та Англією.

III.  МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. На уроці ми ознайомимося з ходом військових дій, розглянемо підсумки і значення ві­йни за незалежність, вивчимо найважливіший до­кумент в історії становлення США «Декларацію не- залежності», ознайомимося з «Конституцією США» і «Біллем про права».

►► Проблемне питання

Яку роль у житті американців відіграла війна за незалежність?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель. Західна Європа сприймала Новий Світ як джерело багатств. Завдяки вигідному географіч­ному положенню Англія почала претендувати на ці землі ще в XVI ст. Починаючи з XVII ст. англій­ці почали створюють у Північній Америці колонії. Поки колоністів було мало, індіанці ставилися до них як до друзів. Саме індіанці навчили прибульців, як розчищати первісні ліси і робити землю при­датною для обробки. Вони ж навчили білих сіяти маїс і тютюн, горох і боби, гарбуз і кабачки, диню й огірки, готувати кленовий цукор; полювати на диких тварин, ставити на них капкани і вичиняти шкури; робити човни з березової кори, готувати молюсків. Стежки індіанців стали дорогами для колоністів. Одним словом, індіанці навчили коло­ністів жити у Новому Світі, а європейці віддячили їм тим, що забрали у них землі. Колоністи почали захоплювати ліси, у яких індіанці, які не розводили худобу, полювали.

►► Робота з картою

Покажіть на карті північноамериканські коло­нії Англії.

►► Робота з текстом підручника

Назвіть, з яких груп складалося населення ко­лоніального суспільства: фермери, підприємці, на­ймані працівники, плантатори-землевласники, «за­контрактовані слуги», негри-раби.

Учитель. До 1775 р. на березі Атлантичного (по­казати по карті) океану сформувався новий народ — майбутня американська нація’. Вони не бажали більше жити за законами, нав’язаними їм англій­ським парламентом. Народ жадав бути вільним і незалежним. І тому колоністи взялися за зброю. Але щоб всі жителі північноамериканських кололій об’єдналися і піднялися на боротьбу за свою незалежність, необхідно було створити і прийняти документ, у якому були б викладені причини, че­рез які колоністи прагнули стати незалежними від Англії, і те, якою вони уявляли свою нову держа­ву. Такий документ був складений. Одним з’авторів цього документа був Томас Джефферсон.

►► Повідомлення учня про Томаса Джефферсона

Учитель. Документ, складений Т. Джефферсоном, називався Декларація незалежності США. Вона була прийнята 4 липня 1776 р. на засіданні II Континен­тального Конгресу у Філадельфії. Другим автором цього документа був Бенджамін Франклін.

►► Повідомлення учня про Бенджаміна Франкліна

Учитель. Перед вами будівля — Будинок Неза­лежності. Як ви вважаєте, чому цей будинок дістав гаку назву?

Понад 200 років минуло відтоді, як була прийнята Декларація. Американці дбайливо зберігають Декла­рацію. Сьогодні ми будемо працювати з її змістом. Кожна група має прочитати текст і надати відповіді.

►► Робота з документом «Декларація незалежності»

1-ша група. Що мали на увазі автори Деклара­ції, коли писали: «…розірвати політичний зв’язок… і посісти нарівні з рештою держав незалежне ста­новище», …….усі люди створені рівними, і всі вони

обдаровані …деякими невідчужуваними правами, до числа яких належить: життя, свобода і прагнення на щастя…»?

2-га   група. Хто, на думку автора Декларації, має право змінювати або розпускати, або фундувати но­вий уряд? Чому? Доведіть, використовуючи текст Декларації.

3-тя   група. Які факти свідчать про те, що прав­лячий король Великобританії порушував права та обмежував свободу колоністів?

4-та   група. Яке рішення приймає народ північно­американських колоній? Якою хочуть бачити свою нову державу колоністи?

Висновок

1778      Декларація проголошувала про відокремлення англійських колоній у Північній Америці від Англії.

1779      Декларація проголошувала рівність людей і такі права людини, як життя, свобода і прагнення щастя.

1780      Нова держава заснована на принципах народ­ного суверенітету (влада повинна походить з народу). І народ має право повалити владу, якщо вона порушує права народу.

І Створення нової незалежної держави — США

►► Завдання

Назвіть причини конфлікту між жителями колоній та англійською короною. (Залежність від англійського короля і парламенту гальмувала еко­номічний розвиток колоній.)

Заборони (с. 211):

 •  торгівля з іншими країнами;
 •   відкриття мануфактур; 
 •  виробництво виробів із заліза;
 •   виробництво тканин;
 •   переселення на захід.

►► Робота з датами
  1763 р. — королівський указ, що забороняв пе­реселення на захід.
   1765 р. — закон про гербовий збір.
1773 р. — «Бостонське чаювання».

Учитель. Але до повної перемоги американців у війні було ще далеко. Військові дії відбувались переважно на півночі країни.

Значні труднощі траплялись на шляху Дж. Ва­шингтона під час створення регулярної армії: бра­кувало зброї. Траплялось, що на трьох військових припадав один мушкет. Патріоти навіть перепла­вили свинцеву статую короля Великобританії, вва­жаючи: «Хай англійці спробують кулі, відлиті з їх­нього короля».

Солдати були погано навчені. Адже американ­ська армія складалась з фермерів, найманих ро­бітників, підприємців, купців, які не були знайомі з тактикою ведення бою. А битися їм доводилося з добре навченою та озброєною, професіойно ке­рованою британською армією.

Армія колоністів погано забезпечувалася про­довольством і одягом, значна кількість солдат за­гинула від хвороб.

Вашингтон писав до Конгресу: «У солдатів немає ні доброго одягу, щоб прикрити наготу, ні ковдр, щоб підстилати під себе, ні черевиків, від цього увесь шлях їхніх походів відзначених крива­вими слідами ніг».

Але попри це, він умів вселити упевненість у перемогу навіть за таких найважчих умов, що склалися в зимовому таборі Валей Фордж у 1777-1778pp.

Завдяки тактиці вичікування і затягування ві­йни, нерегулярним і несподіваним атакам він ком­пенсував первинні помилки і поступово перебрав ініціативу. У деяких штатах збиралося ополчення, яке вело партизанську війну.

Переломним моментом стала битва біля Сара­тоги, коли у жовтні 1777 p., де англійська армія зазнала відчутної поразки.

Саме ця подія допомогла США отримати під­тримку з боку Франції. Конгрес відправляє з дипло­матичною місією Б. Франкліна до Франції. Йому вда­лося переконати французький уряд оголосити війну Британії і надіслати до Америки війська. Росія, де на той час царювала Катерина II, посіла дружню пози­цію щодо США й оголосила про свій нейтралітет.

►► Запитання

Чому більшість європейських держав підтрима­ли США у війні проти Великобританії?

1781  — Завдяки військовій допомозі Франції, у 1781 р. під Йорктауном основні сили англійців здалися американцям. Це була остання битва у ві­йні за незалежність. Великобританія зазнала пораз­ки, перемогу здобула молода держава США.

З вересня 1783 р. між США та Великобританією був підписаний Паризький мирний договір. «Його Величність король Британії визнає США незалеж­ними, вільними і суверенними і відмовляється від прав на дану територію. Встановлюється міцний і постійний мир, і припиняються всі ворожі дії на морі і на суші».

►► Робота з картою

Подивіться на карті територію, яку займали США до війни за незалежність, і порівняйте з кор­донами після підписання мирного договору.

►► Робота з підручником

Опрацювати текст підручника і визначити під­сумки і значення війни США за незалежність.

Учитель. Території, де відбувались воєнні дії, необхідно було відбудовувати, належало також по­вернути борги усім країнам, які надавали допомогу. Тому в більшості штатах податки, що стягувалися з населення, зросли. Це не сподобалося американ­цям: у деяких штатах навіть відбулись масові про­тести. Тому влада ухвалила закон, який, з одно­го боку створював сильну центральну владу, що об’єднала 13 колоній, а з іншого — гарантував права і свободи громадян США.

Це була Конституція США, прийнята 1787 р. Вона закріпила республіканський лад і перетвори­ла США на федерацію — об’єднання держав, що становлять єдину державу. Члени федерації — шта­ти — зберегли за собою багато прав, але питання, що стосуються всієї держави: фінанси, складання загальних законів, контроль за їх виконанням, зо­внішня політика та оборона, — передавалися цент­ральному уряду.

Конституція — Основний Закон держави.

Федерація — об’єднання окремих територій в єдину державу.

Конституція передбачала розподіл судової, за­конодавчої і виконавчої гілок влади.

►► Завдання

Використовуючи текст підручника, назвіть, яка форма правління і який устрій був запроваджений у США за Конституцією 1787 р.

Учитель. Можна було б назвати політичний ре­жим демократичним. Але насправді таким він не був, тому що збереглося рабство.

►► Робота зі схемою

Конституція передбачала принцип розділення судово законодавчої і виконавчої влади.

Учитель. На чолі держави стояв президент. Пре­зидента обирали на 4 роки. Він мав широкі пов новаження. Тому американці ставилися до вибору президента дуже серйозно.

►► Запитання

  Що цінували в майбутньому президенті амери­канці? Які риси?

 Коли в Україні відзначається День Конституції?

Учитель. У нашій Конституції в Розділі II бага­то статей присвячено правам і свободам громадян. Але в Конституції США 1787 р. не були записані права і свободи громадян США. Тому вона 1789 р. була доповнена «Біллем про права» — це 10 по­правок до Основного Закону. На сьогоднішній день до Конституції внесено 49 поправок.

Конституція США — чинний дотепер Основний Закон держави. Вона була першою Конституцією у світовій історії. Згідно з Конституцією США де­мократична президентська республіка, що захищає права і свободи людини, і в ній був передбачений принцип розподілу влади.

Білль про права — це основний документ, що гарантує права і свободи громадян. Народу США надавалися: свобода слова, зборів і вибір релігії, недоторканність особи і житла.

Білль про права був використаний під час роз­робки Загальної Декларації прав людини, прийнятої ООН 10 грудня 1948 року. Тому 10 грудня — Все­світній день захисту прав людини.

А зараз я хочу ознайомити вас із Державними символами США (прапор, герб і гімн — на слайдах).

1782  

  V.  ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ ►► Бесіда

    Чому відбувалась масова еміграція з Англії та Ірландії до Північної Америки?
    Хто залишав Європу?

  Як вчинили колоністи з місцевим населенням?       

  На «чаювання» у цьому місті пішла рекордна кількість заварки. Де, коли і чому відбулося це «чаювання»?

   VІ.   ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

Учні надають відповідь на запитання, постав­лене на початку уроку: «Яку роль у житті амери­канців відіграла війна за незалежність?»

►► Запитання

 1. Чи сподобався вам урок?
 2. Що нового ви дізналися?

Учитель. Головне, ви повинні зрозуміти з цього уроку, що необхідно не тільки захищати свої пра­ва і свободи, але й не порушувати права і свободи іншої людини. Необхідно бути законослухняними

громадянами своєї держави, любити і захищати свою вітчизну. Завершити наш урок я хочу Гімном України. Чому, запитаєте ви? У США кожний пер­ший урок у школі починається з присяги своїй дер­жаві. Це виховує любов і пошану до своєї вітчизни. Я б дуже хотіла, щоб і в наших школах відбувалось щось подібне.

Звучить Гімн України.

   VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Опрацювати п. 25 на с. 208-217.
 2. Підготувати характеристику Бенджаміна Фран­кліна.
Бенджамін Франклін
загрузка...