Держава як нова організація влади в соціально неоднорідному су спільстві приходить на зміну первісному самоврядуванню, визріває під впливом економічних, соціальних, географічних та інших чинників.

Прийнято виділяти економічні, соціа льні та політичні передумови виникнення держави і права.

До економічних передумов належать:

— три великі поділи праці:

1) виділення скотарства як відособленої сфери суспільної діяльності (коштами обміну стала худоба, що набула функцію грошей);

2) відділення ремесла від землеробства (винахід ткацького верстата, оволодіння навичками обробки металів);

3) поява групи людей (купців), зайнятих тільки обміном (зосередження багатства в їхніх руках завдяки посередницькій місії).

— виникнення виробничої економіки замість привласнюючої;

— поява надлишкового продукту, приватної власності, майнової нерівності, бідних і багатих.

До соціальних передумов відносять виникнення патріархальної сім’ї: об’єднання родини навколо батька; спадкування здійснюється за батьківською лінією тощо.

Політичні передумови полягали у:

— неспроможності здійснювати публічну владу застарілими формами і методами в нових умовах господарювання;

— утворенні класів як великих груп людей із протилежними інтересами; виникненні міжкласових конфліктів;

— неспроможності суспільної влади первісного ладу врегульовувати класові суперечності та конфлікти;

— виникненні Політичної і правової систем та державної влади.

Основними причинами виникнення держави є:

1) необхідність удосконалювання управління суспільством, що пов’язана з його ускладненням у результаті розвитку виробництва, поділу праці, зміни умов розподілу продуктів, ростом чисельності населення й розшаруванням суспільства на соціально неоднорідні групи (класи);

2) необхідність підтримки в суспільстві порядку, що забезпечує його соціальну стабільність, що досягається за допомогою загальнообов’язкових соціальних (насамперед юридичних) норм;

3) необхідність придушення опору експлуатованих мас, що виникли в результаті розшарування суспільства на соціально неоднорідні групи (класи);

4) необхідність захисту території й ведення війн, як оборонних, так і загарбницьких.

Таким чином, розпад первісного родоплемінного суспільства, розпиток засобів виробництва, зміна соціальної структури суспільства призвели до зміни способу виробництва і споживання та до утворення політичної організації суспільства і держави.

Юридичне право виникає лише з виникненням держави, тому закономірності виникнення держави стосуються й виникнення права.

Право виникає внаслідок:

— переростання мононорм (первісних звичаїв, традицій, моралі) в юридичні норми;

— правотворчої діяльності компетентних державних органів чи посадових осіб;

— перетворення рішень судових органів щодо конкретних справ на загальну норму, що є обов’язковою для вирішення аналогічних випадків.

загрузка...