№ та дата уроку

Тема уроку

Змiст основних знань

Орiєнтовні навчальнi цiлi та компетентності

Поняття, термши

Історичні дiячi

Події, дати

8

Розквиток Київської Русі

Тризуб, iмператор, релiгiя, християнство, десятина, «Руська Правда», Десятинна церква, Софпвський собор

Володимир Великий, Ярослав Мудрий

980-1015 рр. — князювання Володимира; 988 р. — запровадження християнства у Ки1вськш РусГ;

1019-1054 рр. — правлшня Ярослава; 1036 р. — розгром печенШв

Знаходити на карті місця найвизначнЬ ших подш Княжо1 доби тощо.

За текстом розповГдати про Гсторичних дГячГв.

ВгдрГзняти в сюжеи оповгдань справжн Гсторичн факти та постай вГд вигаданих

9

Скрутнi часи

Київської

держави

Усобищ, розпад держави, половцi, шапка Мономаха, татаро-монголи, хан, ярлик, Золота Орда, ярмо

Володимир Мономах, хан Батий (Бату), воевода Дмитро

1097 р. — князГвський з’1зд у Любечi; 1113 р. — приход до влади Володимира Мономаха;

1239   р. — навала татаро-монголiв;

1240   р., грудень — захоплення Киева

Знаходити на кари територГю Ки1всько1 Русь

Називати найвизначшшТ поди Княжо1 доби. Складати простий план до науково- популярного тексту шдручника

10

Галицько-

Волинська

держава

Заколот бояр, Холм, Львiв. Золота Орда, татари, угорщ, поляки, корона (вшець), скЬ петр, пiдданство

Роман

Мстиславович, Данило Романович (Галицький),

Юрш I

1199 р. — утворення Галицько- Волинсько1 держави;

1205-1264 рр. — князювання Данила Романовича;

1253 р. — коронування Данила Галиць- кого;

1256 р. — перша письмова згадка про ЛьвГв

За текстом розповГдати про Гсторичн поди.

Знаходити на кари територГю Галицько- Волинсько1 держави.

Виокремлювати в текси головне й друго- рядне

11

Культура Русі України

Церква, шона, мозаша, фрес­ка, пергамент, «Повить ми- нулих лiт», Галицько- Волинський лггопис, архГтек- тура, малярство, СофГя Ки1вська, Золой ворота, «Руська Правда», Киево- Печерський монастир

Нестор,

АлГмпш,

Агашт,

Iларiон,

Ярослав Мудрий

1036 р. — будГвництво Софшського со­бору в КиевГ та Спасо-Преображенського собору у Чернiговi;

1051 р. — заснування Киево-Печер- ського монастиря

Наводити приклади найбгльш вгдомих культурних пам’яток.

Розповгдати про одну (на вибГр) з пам’я­ток Княжо1 доби.

ВгдрГзняти в сюжеи оповгдань справжн Гсторичн факти вГд вигаданих. Оцшювати шформащю з Гсторичних джерел

12

Українськї землi у складi Великого князiвства Литовського

Велике князГвство Литов- ське, воевода, нашсник, ро- дова знать, шляхта, Люблш- ська ушя, православна като­лицизм, РГч Посполита

Любарт,

Ольгерд,

Костянтин-Василь

Острозький

1340 р. — захоплення Польщею Галичи- ни та частини ВолинГ;

1362 р. — битва литовських вшськ з монголами 6гля р. Син Води;

1569 р. — Люблшська унГя, створення РечГ Посполито1

За текстом розповГдати про вторичного дГяча та Гсторичну подГю.

ВгдрГзняти в сюжеи оповгдань справжн Гсторичн постай вГд вигаданих

13

Узагальнення

Визначае тривалГсть подш, вГддаленГсть вГд сьогодення

Тема 3. Козацька Укра1на (8 годин)

14

Виникнення українського козацтва та Запорозької Счі

Козак, уходник,зимГвник, ич, Хортиця, куршь, кошо- вий отаман, писар, суддя, осавул, гетьман, клейноди, булава, бунчук

Дмитро

Вишневецький

1489 р. — перша письмова згадка про козакГв;

1556 р. — заснування першо1 сГчГ на ост- ровГ Мала Хортиця

Визначати тривалГсть подш, складати елементарн хронолопчн задачь Висловлювати ставлення до подш та по- статей.

За текстом складати план перебГгу подш

№ та дата уроку

Тема уроку

Змiст основних знань

Орieнтовm навчальт цШ та компетентносй

Поняття, термши

1сторичш дiячi

Поди, дати

15

Доба героїч- них походів

Ясир, яничари, каторга, Ка- фа, думи, кобзар, джури, чайка,султан

Петро Конашевич- Сагайдачний,

Г. де Боплан

1478 р. — початок постшних нападГв татар на Укра1ну;

1616 р. — зруйнування козаками П. Са- гайдачного Кафи (тепер Феодоия);

1621 р. — Хотинська битва

Називати найвизначнЬшГ поди козацько! доби.

Стисло характеризуе юторичн постай, використовуючи текст

16

Національно- визвольна вшна україн- ського народу середини 17 ст.

Нацюнально-визвольна вш- на, Гетьманщина, цар, гене- ральна старшина, грамота, незалежнють

Богдан

Хмельницький, !ван Богун, Максим Кривоню, Ярема

Вишневецький

1648-1657 рр. — Нацюнально- визвольна вшна укра1нського народу шд проводом Б. Хмельницького;

1648 р. — битва при Жовтих Водах, бгля Корсуня та бгля с. ПилявцГ;

1651 р. — Берестецька битва;

1654 р. — Переяславська рада

Знаходити на кари мГсця найбГльш ви- значних подш козацько! доби. Називати найбГльш видатних дГячГв ко­зацько! доби.

Моделювати белетризовану ситуацГю, змшюючи особу оповГдача, додаючи нових геро1в тощо

17

Українська козацька держава другої половини XVII ст.

Ру1на, Правобережжя, ЛГво- бережжя, Швйчна вшна, Батурин, анафема, гетьман у вигнанн

Iван Мазепа, Петро I,

Карл ХП,

Юрш Хмельниць- кий

1667 р. — АндрусГвське перемир’я;

1708    р. — договГр мГж Карлом ХП та I. Мазепою, зруйнування Батурина;

1709    р. — зруйнування Запорозько1 СГчГ, Полтавська битва

Знаходити на кари територГю Гетьман- щини.

Стисло характеризувати Гсторичн поста- и, використовуючи текст.

Визначати належнють зображених на ГлюстрацГях юторичних пам’яток ко­зацько! доби, порГвнюючи 1х Гз поперед- ньою епохою

18

Лідери

української

козацької

держави

Малоросшська колепя, дер- жавн права, кршацтво, на- казний (тимчасовий) геть- ман, МалоросГя, селянськ виступи, Соловецький монастир

Павло Полуботок, Данило Апостол, Кирило Розумовський, Петро Калнишев- ський,

Катерина II

1725 р. — смерть П. Полуботка;

1727 р. — обрання гетьманом Данила Апостола;

1750-1764 рр. — правлшня гетьмана Кирила Розумовського;

1764 р., листопад — скасування геть- манства;

1775 р., квгтень — зруйнування за нака­зом Катерини II Запорозько1 СГчГ

Докладно переказувати науково- популярний текст, вибудовуючи розгор- нуту вгдповгдь на питання.

За текстом складати план перебГгу подш

19

Культурне життя козаць- кої України

Братськ школи, Ки1вська колепя, шоностас, мандрГв- ний фглософ, укра1нське бароко, козацьк лгтописи, вертеп

Самшло Величко,

Григорш

Сковорода,

Петро Могила

1561 р. — створення Пересопницького ввангелГя;

1632р. — заснування Киево-Могилян- ського колепуму;

1722-1794 рр. — роки життя Г. Сково­роди

Наводити приклади найвГдомГших куль- турних пам’яток.

Розповгдати про кглька (на вибГр) пам’яток козацько! доби

20

Наш край

Називати найвидатшших дГячГв козаць­ко! доби

21

Узагальнення

ПорГвнювати (за запропонованими вчите- лем лШями порГвняння) Гсторичн факти та поди

№ та дата уроку

Тема уроку

Змiст основних знань

Орieнтовm навчальт цШ та компетентносй

Поняття, термши

Iсторичнi дiячi

Поди, дати

Тема 4. Укра!на в Х!Х-ХХ ст. (10 годин)

22

Украшські землі підд вла­дою Росіської та Австро-Угорської імперій

Австро-Угорська ГмперГя, Ро- сшська ГмперГя, нацюнальне вгдродження, «Руська трш- ця», просвгтництво, Кирило- Мефодпвське братство

!ван Котля- ревський,

Маршян

Шашкевич,

Iван Вагилевич, Яшв Головацький, Тарас Шевченко, Михайло Максимович

1798 р. — надруковано поему I. Котля- ревського «Ене!да»;

1830-1837 рр. — дГяльшсть «Русько! тршцЬ;

1814-1861 рр. — роки життя Т. Шевчен- ка;

1834 р. — у ХарковГ побачили свгт «Ма- лоросшсьш оповгдання» Г. Квгтки- Основ’яненка;

1840 р. — видання «Кобзаря» Т. Шев- ченка;

1846 р. — створення Кирило-Мефодпв- ського товариства

Переказувати адаптований Гсторичний текст за планом, вживаючи Гсторизми. Дглитися враженнями щодо Гсторичних подш та постатей.

Складати запитання про юторичш поди

23

Лідери

нацюнально-

культурного

життя

Нацюнально-культурне жит- тя, укра!нський рух, грома­да, указ, пария, недгльш школи

Володимир Антоно­вич, !ван Франко, Леся Укра!нка, Ми- хайло Драгоманов, !ван Пулюй, Ага- тангел Кримський, Андрей Шептиць- кий, Павло Чубин- ський

1805 р. — вгдкриття Харшвського уш- верситету;

1834 р. — заснування ушверситету у КиевГ;

1863 р. — Валуевський циркуляр; 60-70 рр. XIX ст. — дГяльшсть громад

Вибирати (з перелшу) пов’язаш поди (факти).

Давати повну вгдповГдь на Гсторичне за­питання (за текстом шдручника). Називати найвизначшшГ постай перюду

24

Як жив укра- нський народ в ХІХ столітті

Панщина, помщики, крша- ки, меценат, шахтарГ

Родини Терещен- шв, Симиреншв та ЯхненкГв, Андрей Шептицький

1848 р. — скасування особисто! залеж- носи селян в Австро-Угорщиш;

1861 р. — скасування кршосного права в Росшськш Гмперп;

1913 р. — заснування Укра!нського нацюнального музею у ЛьвовГ

Складати запитання про юторичш поди та постать

Дглитися враженнями щодо Гсторичних подш

25

Україна в Першій Світорвій війні

Перша світова вшна, СГчовГ стргльщ, Центральна Рада, Укра!нська Народна Респу- блша, Генеральний Секрета- рГат, Захгдноукрашська Народна Республша, Злука

Михайло Грушев- ський,

Володимир Винни­ченко,

Симон Петлюра, Павло Скоропад- ський,

ввген Петрушевич

1914-1918 рр. — Перша свгтова вшна; 1914 р. — формування легюну Укра!н- ських сГчових стргльщв;

1917   р., березень — падшня царизму в Росп, створення Центрально! Ради; жовтень — прихгд до влади в Росп бГль- шовикГв;

1918    — проголошення Укра!ни незалеж­ною державою (IV Ушверсал);

22 ичня 1919 р. — Акт Злуки

Називати найважливГшГ поди та найви- значшшГ постать

Давати повну вгдповщь на Гсторичне пи- тання (за текстом шдручника)

26

Встановлення більшовицької влади в Україні

Бгльшовики, СРСР, УРСР, радянська влада, репресп, розселянювання, колгоспи, голодомор

Володимир Лешн, Йосип Сталш, Олександр Довженко

1922 р. — утворення СРСР, входження УСРР до його складу;

1932-1933 р. — голодомор в Укра!ш

Встановлювати хронолопчну послГдов- шсть 2-3 Гсторичних подш.

Складати запитання про юторичш постай

№ та дата уроку

Тема уроку

Зм^т основних знань

Орieнтовm навчальнi цiлi та компетентносй

Поняття, термiни

Iсторичнi дiячi

Поди, дати

27

Велика Вітчизняна війна (1941­1945 рр.)

Друга свгтова вшна, Велика Вгтчизняна вшна, окупацГя, концентрацшний табГр, те- рор, Бабин Яр, ветеран, ме­даль

Й. Сталш, А. Ггтлер, I. Кожедуб

1 вересня 1939 р. — початок Друго! свЬ тово! вшни;

1941-1945 рр. — Велика Вгтчизняна вшна;

1944 р. — звгльнення Укра!ни вГд окупа-

цГ!;

9 травня 1945 р. — День Перемоги

Ставити запитання до вторично! карти. Визначати Гсторичне тло в художнГх опо- вГданнях вторично! тематики.

Дглитися враженнями щодо Гсторичних подш та постатей

28

Пам’ятники героям бороть- би та жертвам війни

Велика Вгтчизняна вшна, рух Опору, партизани,шд- пгльники

С. Ковпак, О. Федоров, С. Бандера, Р. Шухевич

1941-1944 рр. — окупацГя Укра!ни фа- шистськими загарбниками

Складати план розповЩ про подГю. Наводити приклади учаси сво!х родичГв у важливих подГях XX ст.

29

Україна у 50-80-ті ро­ки ХХ ст.

«Вгдлига», шГстдесятники, правозахисник, в’язн сум- лшня, репреси, довкглля, АЕС, реактор, еколопчна ка­тастрофа

В. Симоненко, I. Дзюба,

Л. Костенко, В. Стус

1954 р. — приеднання Криму до Укра!ни; 1985р. — загибель В. Стуса:

26 квгтня 1986 р. — Чорнобильська ка­тастрофа;

15 грудня 2000 р. — закриття Чорно- бильсько! АЕС

Показувати на кари територГю Укра!ни, обласи, найбГльшГ мГста

30

Наш край

31

Узагальнення

Тема 5. Укра!на сучасна (4 години)

32

Незалежність

України

Референдум, Президент, КонституцГя, державна мова, дГаспора, акт, референдум, Пересопницьке ввангелГе

Леонгд Кравчук, Леонгд Кучма, Вштор Ющенко, Вштор Янукович

24 серпня 1991 р. — Акт проголошення незалежноси Укра!ни;

1 грудня 1991 р. — обрання першого Президента Укра!ни;

28 червня 1996 р. — прийняття Кон- ституци Укра!ни

Показувати на кари територГю Укра!ни шсля вгдновлення !! незалежноси 1991 року.

Встановлювати хронолопчну послГдов- нГсть прийняття найважливГших держа- вотворчих докуменив

33

Територія, на- селення,найбільші міста

Монумент, Ки!в — столиця Укра!ни

Вибирати (з перелшу) пов’язан поди (факти).

Показувати на кари сучасну територГю Укра!ни

34

Державні сим- воли України. Сучасна Україна

Державн Герб, Имн та Пра­пор Укра!ни

М. Амосов,

Л. Каденюк, брати Клички, Р. Лижичко, Я. Клочкова, А. Шевченко, С. Ротару

2004 р. — укра!нська сшвачка Руслана перемогла у конкурс «ввробачення»; 2004 р. — Яна Клочкова двГчГ здобула звання ОлГмпшсько! чемшонки

Наводити приклади у сферГ науки, спор­ту, культури, де Укра!на мае здобутки свгтового рГвня

35

Узагальнення

загрузка...