Методичні поради. Географія материків і океанів — перший курс фі­зичного країнознавства в навчальному середньому закладі. Спираючись на відомості з географії, що їх учні дістали в попередніх класах, учи­тель формує в них знання про фізико-географічні особливості природи, населення, його господарську діяльність і політичну карту материків. Особлива увага приділяється взаємодії людини і природи, екологічним проблемами материків.

Завдання вчителя географії полягає не тільки в тому, щоб правильно пояснити географічні явища і закономірності, а й у тому, щоб з’ясувати, як учні самостійно засвоюють основні положення географії. Пропо­новані диференційовані дидактичні матеріали допоможуть учителеві в організації самостійної роботи з цього курсу. Пропонуються вони як завдання, питання, вправи у вигляді номерованих карток. Кожна картка має два, три і чотири рівні питань, завдань і вправ. Якщо пропонуються два рівні завдань, то одне з них буде теоретичним, інше — практичним; якщо три, то два перших теоретичні і останнє практичне, а чотирирівне­ві — перший тести, другий — завдання на контурній карті (практичний), третій — аналітичні завдання і четвертий — творчий.

Нижче подаються диференційовані дидактичні матеріали різних рів­нів, але найбільш змістовий вважається вид дидактичних матеріалів, картки яких складаються з трьох завдань, оскільки вони відповідають конкретно тексту підручника.

Більш детально методика роботи з диференційованими дидактичними матеріалами в цілому описана в першому розділі. Конкретно зупинимось на методиці виконання завдань трьох рівнів, тому що вони за своїм змістом охоплюють 2- і 4-рівневі.

Запитання і завдання першого рівня в основному репродуктивні. Розв’я­зуючи їх, учень повинен відтворити знання, що були набуті раніше. Репродуктивний метод виявляється у двох формах:

а) пропонується одне і те саме питання або завдання для багато­разового повторення;

б) рекомендуються варіативні завдання і питання, подібність яких до раніше засвоєного зразка легко розпізнається.

Використовуючи репродуктивний метод, учитель формує таку якість, як оперативність, тобто вміння застосовувати знання в різних ситуаціях.

Другий рівень питань і завдань у картках творчий (проблемний). Він спонукає учня мислити, аналізувати, шукати і знаходити відповідь. Це в основному питання і завдання проблемного характеру. Мета їх — роз­глядати географічні об’єкти і явища у взаємозв’язках, що привчає учнів самостійно, узагальнюючи вивчене, робити висновки.

Суть проблемного підходу полягає в тому, що вчитель конструює мето­дичну систему питань і проблемних завдань, застосовує її до конкретної ситуації в навчальному процесі.

Практичні завдання в картках стоять здебільшого третіми. Це робо­та з контурною картою, картами атласу — кліматичними, ґрунтовими, фізичною, економічною, малюнками в підручнику тощо. Головна мета їх — виробити в учнів навички застосовувати вивчений теоретичний матеріал у практичній діяльності учня.

Інші види диференційованих завдань за своїм змістом подібні до завдань, що мають три рівні.

На особливу увагу заслуговує тестування в навчанні географії. Тести значно поширюють методи навчання тем і перевірки рівня знань. Вони та­кож, як і пізнавальні завдання і питання, мають диференційований характер.

За допомогою пропонованих тестів учителі зможуть більш об’єктивно оцінити рівень підготовки учнів у здобутті географічних знань. Але тес­тування ми рекомендуємо проводити поряд з іншими видами перевірки знань: контрольні і самостійні роботи, звичайне опитування і т. ін.

Тести, як і інші дидактичні матеріали, є однорівневі і групуються в декілька варіантів. Це залежить від навчальної теми, ерудиції вчителя і кількості підібраних тестових завдань.

Деякі завдання дидактичних диференційованих матеріалів можна ви­користовувати в контрольних роботах. Пропонуються вони за окремими темами навчальної програми для 7 класу. Здебільшого картки застосову­ються для здобування учнями нових знань і тільки наприкінці кожної теми вчитель пропонує їм завдання з метою контролю.

Бажано привчати учнів виконувати пропоновані тести, завдання, питання і вправи з початку навчального року, щоб це увійшло в систему їхньої роботи.

Перед виконанням завдань учитель ознайомлює учнів із змістом ро­боти, дає поради, дозволяє (чи не дозволяє) користуватися настільними посібниками (підручником, картами атласу, робочим зошитом і т. ін.). Враховуючи індивідуальні особливості учня, вчитель може давати одне, два, три і всі чотири завдання картки для виконання.

У цілому методика роботи з диференційованим дидактичним мате­ріалом залежить від самого вчителя. Він знає рівень знань кожного учня в класі, тому повинен орієнтуватись у складності питань, завдань, задач, вправ і тестів. Обирає ті, як, на його думку, може успішно виконати учень. Цим саме він не перевантажує учнів, а навпаки заохочує їх до виконання ще і ще більшої кількості завдань.

Організація і проведення самостійних робіт з диференційованим ди­дактичними матеріалами стимулює учнів до навчання, сприяє розвитку пізнавальних інтересів учнів до географії материків і океанів.

Пропонуємо приклади дидактичних матеріалів до розділів «Вступ», «Океани», «Африка».

Диференційовані дидактичні матеріали Вступ Диференційовані дидактичні матеріали до розділу «Океани» (чотири рівні)   Варіант 1   Ірівень   1. Вкажіть площу океанів — Північний Льодовитий океан ___________; Атлантичний океан _____________; Тихий океан _______________; Індійський _________.   2. Які океани розташовані в Західній, а які в Східній півкулі? Тихий океан ____________ Атлантичний океан ___________; Північний Льодовитий океан _________________________________________; І Індійський океан __________________; Південний океан ___________________.   II рівень   1. На контурну карту півкуль нанесіть назви всіх п’яти океанів: Тихий, Північний Льодовитий, Атлантичний, Індійський та Південний (на­вколо Антарктиди).   2. На контурну карту нанесіть назви заток: Бенґальська, Гудзонова, Мексиканська і назви каналів: Панамський і Суецький.   IIІрівень   Порівняйте площі Північного Льодовитого і Південного океанів і їх фізико — географічне положення.   IV рівень   Визначте причини холодного клімату Північного Льодовитого і Пів­денного океанів.   Варіант 2   Ірівень   1. Вкажіть географічне положення всіх океанів.   2. З п’яти океанів два замерзають, а три — ні. Поясніть причини цих кліматичних явищ.   II рівень   1. На контурній карті надпишіть назви материків, які омиває Тихий океан.   2. На контурну карту нанесіть назви Північного Льодовитого, Індійсь­кого і Південного океанів.   IIІрівень   Поясніть причини жаркого клімату в центральній частині Тихого океану; в якому океані існують коралові рифи і поясніть причини їх існування.   IV рівень   Розкрийте спільні і відмінні риси Атлантичного і Індійського океа­нів; що таке хвилі цунамі? Поясніть причини їх виникнення і дайте їм коротку характеристику.

Африка

Репродуктивні питання і завдання

1. Чому Африка має таку назву?

2. В яких півкулях розташована Африка?

3. Якими океанами і морями омивається Африка?

4. Назвіть гори, які розташовані в Африці, визначте їх висоти.

5. Складіть характеристику географічного положення Африки за таким планом:

а) розташування материка відносно екватора та найбільша протяж­ність материка з півночі на південь;

б) назви півкуль та географічних поясів, у межах яких лежить материк;

в) протяжність материка із заходу на схід;

г) океани та моря, що омивають материк;

д) найближчі материки та шляхи сполучення з ними.

6. Назвіть крайні точки материка.

7. Які корисні копалини є в Африці? Басейни основних знайдіть на карті та їх назви нанесіть на контурну карту.

8. Назвіть етапи історії дослідження материка.

9. Дайте характеристику клімату материка.

10. Які ріки протікають в Африці? Покажіть їх на карті. Дайте їм коротку характеристику.

11. В яких природних зонах розташована Африка? Назви природних зон запишіть у робочі зошити.

12. Схарактеризуйте рослинність і тваринний світ материка.

13. Яка кількість населення проживає в Африці? Народи якої раси пере­важають в Африці?

14. Як розміщене населення в Африці?

15. Які галузі промисловості розвинені в країнах Африки, в яких саме? Назвіть ці країни.

16. Що вирощує в сільському господарстві населення Африки? Схарак­теризуйте окремі сільськогосподарські галузі.

17. В яких частинах Африки розвинений транспорт? Який саме? Який переважає?

18. Назвіть найбільш розвинені країни Африки та їх столиці. Покажіть їх на карті.

19. Хто з російських мандрівників досліджував Африку?

20. Розкажіть про подорожі Д. Лівінґстона в Африці.

Творчі (проблемні) питання і завдання

1. У чому полягають особливості географічного положення Африки?

2. Які причини європейської колонізації Африки?

3. Чому внутрішні області Африки довгий час не були досліджені єв­ропейцями?

4. Які причини переважання в рельєфі Африки високих рівнин?

5. Визначте причини нерівномірного розподілу опадів на материку.

6. У чому полягає головна особливість геологічної будови Африки?

7. Порівняйте рельєф Північної та Південної Африки.

8. За допомогою тектонічної карти дайте порівняльну характеристику.

9. Які особливості географічного положення Африки найбільш впли­вають на кліматичні умови материка?

10. За допомогою кліматичної карти Африки схарактеризуйте загальні особливості клімату материка. У зв’язку з цим визначте:

а) як позначається на кліматичних особливостях Африки розташу­вання частини її території в екваторіальних широтах Північної і Південної півкуль;

б) як впливають на клімат материка панівні вітри та морські течії;

в) яку роль у формуванні клімату Африки відіграє рельєф материка?

11. Як пояснити таку неузгодженість: біля узбережжя океану сформувався пустельний клімат? Які причини утворення пустелі Сахара?

12. За допомогою карт атласу визначте домінуючі вітри та морські течії, що впливають на формування клімату Африки.

13. За допомогою кліматичної карти в підручнику схарактеризуйте пере­важаючі напрями вітру в січні і в липні, середню кількість опадів.

14. Визначте: яка частина Африки знаходиться в субтропічному кліма­тичному поясі, і схарактеризуйте особливості цього типу клімату.

15. Які закономірності розподілу вологи та температур спостерігаються на території материка?

16. За допомогою кліматичної карти дайте порівняльну характеристику клімату південно-східного та південно-західного узбережжя Африки.

17. Поясніть, чому Африка є найбільш жарким материком?

18. Поясніть вплив океанів та рельєфу на формування африканського клімату.

19. Дайте порівняльну характеристику екваторіального і субекваторіаль­ного кліматичних поясів Африки.

20. Чим зумовлена різка континентальність клімату тропічних поясів Африки?

21. Порівняйте внутрішні води Північної та Екваторіальної Африки.

22. Від чого залежить розподіл внутрішніх вод материка на його території?

23. Знайдіть на карті річки Конґо і Ніґер. Визначте кліматичні пояси, у яких ці ріки протікають. Зробіть припущення про вплив кліматичних умов на режим цих річок.

24. Поясніть, чому в східній частині Африка багато озер?

25. Чим зумовлені територіальні відмінності розміщення внутрішніх вод Африки?

26. Складіть порівняльну характеристику озер Танганьїка і Чад.

27. На прикладі однієї з африканських річок покажіть вплив рельєфу на формування та особливості річкових вод материка.

28. Порівняйте фізико-географічні особливості субтропіків Середземно­мор’я та Південної Африки, назвіть їхні спільні та відмінні риси.

29. Чому більшість національних парків Африки розташована у східній частині материка?

30. Проаналізуйте карту кліматичних поясів Африки та карту природних зон материка. Визначте його природні зони.

Практичні питання і завдання

1. Позначте на контурній карті крайні точки Африки і визначте їх ге­ографічні координати.

2. За допомогою фізичної карти атласу встановіть, які форми поверхні переважають на території Африки. Чим це зумовлено?

3. За допомогою шкали висот визначте середні висоти рівнин Африки та їх переважаючі види.

4. Знайдіть вулкан Кіліманджаро на фізичній карті Африки та позначте на контурній карті його назву й висоту.

5. Визначте протяжність Африки з півночі на південь по 20° сх. д. та із заходу на схід по екватору (за допомогою масштабу).

6. На контурній карті надпишіть назви океанів, морів, заток, що оми­вають Африку.

7. На контурній карті Африки позначте найвищі точки материка. Під­пишіть їх назви і висоти.

8. За кліматичною картою складіть опис клімату Північної Африки.

9. На контурній карті Африки позначте місця з найбільшою кількістю опадів.

10. За кліматичною картою складіть опис клімату Середньої Африки.

11. Розгляньте малюнок і поясніть схему утворення пасатів.

12. На контурну карту нанесіть океанічні течії, що омивають материк, поясніть їх вплив на клімат Африки.

13. Користуючись текстом підручника, нанесіть на контурну карту клі­матичні пояси та області Африки.

14. На контурній карті обведіть басейни річок Конґо та Нілу і поясніть, чому напрям їх течій неоднаковий.

15. На контурній карті надпишіть назви озер і річок Африки.

16. Користуючись текстом підручника, запишіть у таблицю назви рослин і тварин, типових для кожної природної зони Африки.

17. Визначте середню густоту населення Африки.

18. На контурній карті надпишіть назви народів Африки відповідно до районів, де вони постійно проживають.

19. На контурній карті надпишіть назви найбільших країн Африки (за ви­бором учителя).

Диференційовані дидактичні матеріали (чотири рівні)

Варіант 1

Ірівень

1. Які океани омивають Африку (виберіть правильну відповідь) — Пів­нічний Льодовитий, Південний, Індійський, Атлантичний, Тихий.

2. Площа Африки серед інших материків має свій порядковий номер. Яке місце за площею займає Африка серед інших материків?

II рівень

1. На контурній карті Африки позначте назви річок, озер і гір.

2. На контурній карті позначте назви країн, які вивчали на уроці за навчальною програмою, а також обведіть олівцем їх кордони.

IIІрівень

Поясніть причини нерівномірного розміщення населення Африки.

2. Чому в екваторіальній Африці багато опадів?

3. Що спільного і відмінного в кліматі Північної та Південної Африки?

IV рівень

1. Чому пасати не приносять опадів у Північну Африку?

2. Поясніть роль океанічних течій у розподілі температур і опадів в Аф­риці.

3. Чому в Сахарі мало випадає опадів?

4. Поясніть залежність річок Африки від рельєфу і клімату.

Варіант 2

Ірівень

1. Підкресліть правильну відповідь:

а) Африка розташована на північному полюсі, екваторі, в Тихому океані;

б) річка Конґо протікає в Північній Америці, Антарктиді, Європі, Африці;

в) Драконові гори розташовані на півночі, півдні, сході, заході Африки.

II рівень

1. На контурній карті підпишіть озеро Вікторія і визначте його при­близні географічні координати.

2. Порівняйте річки Конґо і Ніл, визначте їх подібності й відмінності.

IIІрівень

1. На політичній карті Африки визначте найбільші за площею країни материка; країни, які розташовані на узбережжі Індійського океану; на — узбережжі Атлантичного океану і країни, які розташовані в се­редині континенту. Коротко охарактеризуйте розвиток господарства в цих країнах.

IV рівень

1. Чому в більшій частині Сахари відсутні річки?

2. Поясніть, чому річка Замбезі в літні місяці розливається, а в зимо­ві — міліє?

3. Яка причина утворення східно — африканських озер?

4. Які причини господарської відсталості країн Африки?

Географічні задачі з математичним змістом

1. Визначте протяжність Африки з півночі на південь по 20 градусу східної довготи і з заходу на схід по екватору (за допомогою градусної сітки; один градус дорівнює 111,3 км).

2. Найбільша за площею країна в Африці Судан — 2,5 млн км2. Площа України — 603,7 тис. км2. Скільки країн таких як Україна можна вмістити на території Судану?

3. Площа Африки разом з островами дорівнює 30,3 млн км2, на цій території біля 800 млн чоловік. Обчисліть середню густоту населення материка.

4. Довжина річки Нілу з Каґерою 6671 км, а Амазонки з Мараньйоном (Південна Америка) — 6437 км. На скільки кілометрів Ніл довший від річки Амазонка?

5. Площа озера Вікторія 68 тис. км2, а України — 603,7 тис. км2. Скільки таких озер, як Вікторія, можна вмістити на території України? За допо­могою масштабу виміряйте віддаль від Києва до центра озера Вікторія.

6. Визначте віддаль від мису Альмаді (на заході) до мису Хафун (на сході) та їх географічні координати. Довжина дуги паралелі в одному градусі в цих широтах дорівнює приблизно 109,6 кілометра.

7. Визначте віддаль з півночі на південь по території Африки за допо­могою масштабу.

Контрольні запитання до теми «Африка»

1. Користуючись фізичною картою, визначте географічне положення Африки: а) відносно океанів і морів — які океани омивають Африку та які великі моря й затоки вони утворюють? Який характер берегової лінії Африки та які острови й півострови розташовані поблизу цього материка? б) відносно материків — визначте, як розташована Африка відносно Євразії? Де з’єднується з нею? Як розташована Африка по відношенню до інших материків?

2. Поверхня Африки різноманітна. Напишіть основні форми її рельєфу, не користуючись картами атласу: гори, рівнини, плоскогір’я. Відносно рельєфу материк поділяється на Низьку і Високу Африку. Які частини материка відносять до Низької Африки, а які — до Високої.

3. Схарактеризуйте в цілому кліматичні особливості Африки:

а) що впливає на формування дуже жаркого клімату?

б) проілюструйте цифровими показниками температуру повітря над різними частинами материка;

в) вкажіть кількість опадів на території Африки;

г) назвіть причини випадання великої і малої кількості опадів;

д) визначте, яка частина Африки знаходиться в межах екваторіального кліматичного пояса.

Дайте коротку характеристику клімату цієї території.

4. Ніл — найдовша річка світу. Опишіть її довжину, географічне по­ложення, джерела живлення, господарське значення.

5. Дайте характеристику озерам Африки (назва озер, географічне по­ложення, причини виникнення, значення в житті людини).

6. Африка багата на корисні копалини. Як утворились родовища ко­рисних копалин осадового походження? Назвіть найголовніші з них і позначте на контурній карті.

7. Опишіть значення Суецького каналу для розвитку стосунків різних держав, його політичне й економічне значення.

загрузка...