В 10 класі при скороченні годин на вивчення курсу, а також з ура­хуванням достатньо високого рівня пізнавальної самостійності учнів особливо доцільним є використання диференційної групової роботи при виконанні завдань під час вивчення певної теми.

Наші спостереження на уроках показали, що основні труднощі в орга­нізації групової роботи пов’язані із: 1) залученням слабо- і середньовсти­гаючих учнів до виконання завдань; 2) визначенням ступеня складності завдань для школярів з різним рівнем підготовки; 3) розробкою змісту групових і додаткових завдань.

Необхідною умовою ефективності групової роботи є включення всіх категорій учнів у процес посильної для них пізнавальної діяльності. Для цього необхідний диференційний підхід до підбору завдань.

Можна виділити два напрями диференціації завдань. Перший — дифе­ренціація ступеня допомоги учням зі сторони вчителя. Успішне виконання творчого завдання всіма учнями забезпечується варіативністю інструкції, яка додається до кожного завдання. Усім групам учнів даються завдання однакової складності, але для кожної з них — різна кількість інформації, яка вказує, як його виконувати. Слабовстигаючим учням надається інструк­ція з більш детальним планом, і для них указуються джерела інформації.

Наприклад, на уроці «Глобальні проблеми людства» основні питан­ня розглядаються з точки зору проблем взаємодії суспільства і приро­ди. Учням пропонується охарактеризувати одну із глобальних проблем сучасності. Але для кожної групи різна ступінь деталізації інструкції з виконання цього завдання. Групі добре встигаючих учнів можна запро­понувати завдання — скласти план характеристики. Учням середнього рівня підготовки дається план характеристики, а учням з низьким рівнем підготовки можна запропонувати виконати додаткові завдання — скласти із запропонованих елементів тексту логічний конспект. На основі ви­конаного завдання підготувати колективну відповідь у відповідності до запропонованого плану.

Таким чином, пошукова діяльність учнів спрямована в потрібне русло й учні різних груп, виконуючи однотипні завдання, вирішують їх власним шляхом.

Другий напрям полягає в диференціації складності завдань. Учням пропонуються такі завдання, що подібні за дидактичною метою і змістом, але відрізняються за характером розумової діяльності.

Група сильних учнів виконує проблемні завдання. Виконання їх роз­виває пізнавальні здібності учнів й їх інтерес до географії, сприяє більш глибокому вивченню теми. Для груп із середнім рівнем підготовки про­понуються завдання, які спрямовані на застосування знань і умінь «за зразком». Учням з низьким рівнем підготовки даються найменш складні завдання, але відповідають вимогам програми, наприклад на відтворення знань у тому вигляді, як вони були отримані із тексту підручника, карт та інших джерел.

Групи учнів формуються на певний час. По мірі успішного виконання ними завдань відповідної складності їх можна перевести в групу з більш високим рівнем знань і вмінь.

Наведемо завдання для груп з різним рівнем підготовки з теми «Гло­бальні проблеми людства».

Перша група (високий рівень підготовки)

1. Які проблеми і чому виникли в період НТР у зв’язку з посиленою дією людини на навколишнє середовище? Назвіть головні джерела і види забруднення навколишнього середовища. Поясніть причини загострення екологічних проблем людства.

2. Чи можливо зараз продовжувати нарощування виробництва мате­ріальних благ необхідних суспільству, без негативного впливу на навколишнє природнє середовище?

3. Поясніть, чому у світовому забрудненні навколишнього середовища основна частина припадає на розвинені країни. Чи можливе вирішен­ня екологічних проблем у рамках однієї країни? Обгрунтуйте свою точку зору.

4. Доведіть, що сучані екологічні проблеми людства мають не тільки охо­ронноздоровчий, господарський, але і соціально-політичний аспект.

5. Які можливі шляхи вирішення екологічних проблем? Чому серед багатьох наук, які вивчають закони природи і закони суспільства, саме географії належить особливе місце в дослідженні та вирішенні проблеми охорони навколишнього середовища, взаємодії суспільства і природи?

Друга група (середній рівень підготовки)

1. За даними таблиць, (які дає вчитель) обрахуйте, на скільки років вистачить світових запасів вугілля, нафти, природного газу, залізної руди при сучасному рівні їх видобутку. Які проблеми у зв’язку з цим виникають?

2. Назвіть шляхи вирішення проблеми ресурсозабезпечення в Україні.

3. У всьому світі з другої половини 80-х років велика увага надається розробці такої техніки, яка відрізняється малою металоємністю, малою потребою енергії, використанням менш дифицитного виду палива.

4. Як називається такий напрям НТР? Яку роль він відіграє у розв’язанні проблеми ресурсозабезпеченності?

5. Охарактеризуйте сучасну географію паливної промисловості розви­нутих країн світу. На контурну карту нанесіть країни:

а) які виділяються видобуванням вугілля, природного газу;

б) нафти (яка є галуззю спаціалізації;

в) уранових руд.

6. Чим викликано загострення енергетичної проблеми у світовому гос­подарстві розвинутих країн?

7. Чим пояснюється необхідність міжнародної співпраці у вирішенні проблеми ресурсозабезпеченості? Який вклад у вирішенні цієї про­блеми України?

Третя група (низький рівень підготовки)

1. Світовий океан у наші дні називають звалищем сміття людства. Яким чином відбувається забруднення Світового океану? Які наслідки цього забруднення? Чому від вирішення проблеми забруднення Світового океану багато в чому залежить майбутнє людства?

2. На основі тексту підручника і хрестоматії виділіть напрями госпо­дарської діяльності людини, пов’язані з освоєнням океану. Які галузі господарства розвиваються і можуть розвиватися в майбутньому на базі ресурсів Світового океану?

Продовжте заповнення схеми:

3. Зараз існує проблема комплексного освоєння природних ресурсів Світового океану. На думку вчених, цьому сприяє формування як на його узбережжі, так і в самому океані системи господарських комплексів. При поширенні експлуатації ресурсів Світового океану таких комплексів буде все більше.

Як можна в перспективі, комплексно використовуючи ресурси океану і суші, вирішити проблеми, які стоять перед країнами на узбережжі океанів? Запропонуйте свій проект.

На обговорення групі відводиться 20 хв. Учитель повідомляє, що об­говорення відповідей можна продовжити після уроків (засідання геогра­фічного гуртка, конференції і т. ін.).

Активне опитування і спостереження за діяльністю школярів показали позитивне ставлення до групових занять. Дуже цікавою є думка десятикласників про роль старшого в групі. Вони віддають перевагу його організаторській функції (88 % від загальної кількості відповідей), а також функції надання допомоги у випадку виникнення утруднень (69 %). У той же час функція пояснення стоїть на третьому місці. Це є підтвердженням того, що для більшості десятикласників характерний високий рівень пізнавальної самостійності, але недостаньо розвинені організаційні вміння (лише 33 % опитаних учнів висловили бажання виконувати роль старшого групи).
Поєднання індивідуальних і колективних форм навчання дає позитивні результати, розвиває пізнавальну активність і самостійність учнів.
Диференційна групова робота на уроках географії в 10 класі допомагає поєднати навчання і виховання учнів в єдиний процес, дозволяє залучити до роботи кожного учня. Така робота має важливе значення в організації розумової діяльності учнів, у підготовці їх до праці в колективі. Вона формує у старшокласників навики ділового й особистісного спілкування, сприяє орієнтації в різних видах діяльності.
Завдання вчителя на сьогоднішньому етапі полягає у розвитку в дитини вміння самостійно здобувати знання, а мета кожного уроку — розвивати світорозуміння, прилучати дитину до відчуття власних відкриттів, висловлювати своє сприйняття природи, суспільства мовою науки. Однією із закономірностей педагогічної діяльності вчителя є творча праця, яка вимагає оновлення форм, засобів, методик, нових технологій навчання. Без цього оновлення диференційоване навчання в діяльності вчителя малоефективне. Нижче подаємо питання і завдання для організації диференційованого навчання в 10 класі.

Вони можуть бути використані вчителем під час поурочного закрі­плення і узагальненого повторення теми.

Диференційовані питання до тем «Політична карта світу», «Населення світу»

Варіант І

Ірівень

1. Скільки держав на сучасній політичній карті світу?

2. Перелічіть види міграцій населення.

3. Назвіть типи країн світу.

II рівень

1. Які чинники впливають на розміщення населення?

2. Що таке конфедерація? Теократична монархія?

3. Які міжнародні організації мають у світі великий авторитет?

IIІрівень

1. Що таке урбанізація? Назвіть найбільш урбанізовані регіони світу.

2. За якими критеріями класифікують країни світу?

3. Що таке національна релігія? Наведіть приклади.

IV рівень

1. Які проблеми можуть бути викликані міграцією населення? Наведіть приклади.

2. Чому висока частка міського населення в багатьох країнах, що роз­виваються, не може служити показником високого рівня життя?

3. Чи завжди, на ваш погляд, виділення історико-географічних регіонів світу є обґрунтованим?

Варіант ІІ

Ірівень

1. Назвіть етапи формування політичної карти світу.

2. Яка кількість населення Землі?

3. Що таке міграція? Які види та форми міграцій бувають?

II рівень

1. Дайте визначення поняттю «етнічна спільність» (етнос).

2. Перелічіть форми державного ладу країни світу. Назвіть приклади кожної форми.

3. Назвіть міжнародні організації, членом яких є Україна.

IIІрівень

1. Що таке «демографічна політика»? Які чинники впливають на її спрямованість?

2. Яка класифікація країн світу, на ваш погляд, найбільш прийнята? Відповідь обґрунтуйте.

3. Як розумієте поняття «міська агломерація»? Наведіть приклади.

ІV рівень

1. Які головні риси всесвітнього процесу урбанізації? Відповідь про­ілюструйте прикладами.

2. Яка форма державного устрою, на ваш погляд, є більш дієвою?

3. У чому ви вбачаєте позитивні і негативні наслідки для України ство­рення Європейського Союзу.

У темі «Населення світу» вчитель може використати і такі питання:

  1. У чому суть «демографічного вибуху»?

2. Тенденції демографічного розвитку яких країн підтверджують її пра­вильність?

3. Розкрийте зміст понять «демографічний вибух», «нульовий приріст населення», «демографічна політика».

4. У чому різниця демографічної політики в таких країнах, як Китай, Індія, Франція?

5. Як ви думаєте, наскільки правомірне проведення демографічної по­літики? Чи не подавляє вона, на вашу думку, права особистості?

6. На основі останніх матеріалів засобів масової інформації наведіть приклади національних конфліктів у сучасному світі? Що лежить в їх основі й як, з вашої точки зору, їх можна вирішити?

7. Які фактори впливають на розміщення населення світу?

8. Чому великі міста можна назвати візитною картою країни або її ве­ликої частини? Наведіть приклади.

9. Як ви думаєте: чи праві ті демографи, які вважають, що ХХІ ст. буде століттям старіння населення Землі?

Диференційовані питання до тем «Взаємодія суспільства і природи», «Світове господарство», «Глобальні проблеми людства»

1. Що таке світове господарство?

2. Які причини обумовили виникнення глобальних проблем?

3. Що таке природні ресурси?

4. Як ви розумієте твердження «Екологічна проблема не має кордонів»?

5. Що таке міжнародний поділ праці?

6. Назвіть основні промислові центри світу.

7. Чому проблема збереження миру на Землі є основною проблемою світового розвитку?

8. Які перспективи освоєння ресурсів Світового океану?

9. Назвіть основні риси НТР.

10. Чому, на ваш погляд, навантаження суспільства на природу різко зросло в другій половині ХХ ст.?

11. Дайте загальну характеристику найважливіших світових центрів і рай­онів чорної металургії.

12. Передбачте, які напрями НТР будуть особливо активно розвиватися в найближче десятиліття. Відповідь обґрунтуйте.

13. Назвіть основні галузі світової промисловості.

14. Перелічіть глобальні і проблеми людства.

15. Що таке природно-ресурсний потенціал?

16. Що таке «гарячі точки»? Наведіть приклади.

17. Що таке міжнародна господарська спеціалізація?

18. Назвіть основні сільськогосподарські регіони світу.

19. Які проблеми пов’язані з низьким рівнем життя країн, що розвива­ються?

20. Які умови розв’язання продовольчої проблеми?

21. У чому особливості розвитку і розміщення світового господарства в епоху НТР?

22. Що обумовило виникнення енергетичної проблеми?

23. Які напрями розвитку господарства існують у сучасному світі?

24. Передбачте, значення якого виду транспорту різко зросте в найближче десятиліття. Відповідь обґрунтуйте.

25. Як впливає НТР на географічне середовище?

26. Які зрушення відбулися в структурі і розміщенні паливної промис­ловості світу і України під дією науково-технічного прогресу?

27. Чому нафту нерідко називають «багатством і ядом сучасної цивілізації?

28. Електростанції якого типу відіграють вирішальну роль у світовому виробництві електроенергії? Чим пояснюється перевага вироблення електроенергії на ГЕС у Норвегії, Швейцарії, Австралії?

29. Чому в багатьох розвинутих капіталістичних країнах нові підприємства чорної металургії тяжіють до морських портів?

30. Які структурні зрушення спостерігаються в кольоровій металургії у зв’язку з науково-технічною революцією? Які особливості її роз­міщення по території земної кулі?

31. Які галузі машинобудування України та Росії розміщуються основним чином поблизу центрів металургійної сировини й кваліфікованих кадрів? Чому? Наведіть приклади.

32. Чим відрізняється інтенсивне господарство від екстенсивного? Які сучасні шляхи інтенсифікації сільського господарства у світі?

33. Які фактори впливають на розвиток і розміщення різних видів транс­порту?

34. Порівняйте переваги і недоліки різних видів транспорту?

35. Які економіко-географічні фактори сприяли розвитку найбільших портів світу: Роттердама, Нью-Йорка, Лондона?

36. Які існують види міжнародних економічних зв’язків?

37. Які ви бачите шляхи розв’язання продовольчої проблеми в країнах Африки?

38. Як ви уявляєте собі шляхи вирішення гострих проблем Світового океану?

39. Яким чином країни світу, перш за все високо розвинуті, могли б об’єднати свої зусилля у вирішенні гострих екологічних проблем сучасності?

Які міжнародні проекти ви могли б запропонувати в цьому зв’язку?
40. Як ви думаєте, що чекає людство в ХХІ ст.? Аргументуйте свою позицію.
41. Наведіть конкретні приклади окремих країн або груп країн, які спрямовують

загрузка...