План відповіді

1.    Поняття «соціальні норми».
2.    Види та призначення соціальних норм.

Кожна людина у своїй діяльності керується певними правилами, тобто загальноприйнятим порядком дій, в якому відображено взірці діяльності або поведінки людини. Правила, вироблені суспільством у процесі спільного життя й діяльності, називаються соціальними нормами («норма» у перекладі з грецької означає «правило»).

Соціальні норми — правила поведінки або діяльності, які встановлюють загальні вимоги, виражають волю первної частини або всього суспільства і забезпечуються різноманітними засобами соціального впливу. Вони регулюють дії а також вчинки членів суспільства, відносини між ними.
Соціальні норми відрізняються між собою тим, що вони виникають і діють по-різному, регулюють суспільні відносини в різних сферах життя, адресовані різним людям як учасникам суспільних відносин. Соціальні норми поділяються на звичаї, моральні, корпоративні та правові норми.

Звичаї (традиції, обряди, ритуали) — правила, що складаються історично й закріплюються у свідомості людей як найбільш розумні або корисні і передаються від покоління до покоління (наприклад, святкування знаменних дат, дотримання релігійних обрядів, збереження родинних реліквій).

Моральні норми — правила, що складаються відповідно до уявлень людей про добро і зло, справедливість, совість, честь, тобто відповідно до моральних уявлень (наприклад, турбота про людей похилого віку, допомога молодшим, догляд за хворими). Норми моралі пропонують ідеал поведінки людини, а виконання їх забезпечується силою громадської думки.

Корпоративні норми — правила поведінки, що складаються в організаціях, навчальних закладах, підприємствах і поширюються на їх членів (наприклад, порядок діяльності, права і обов’язки членів організації, розклад уроків, графік чергування у школі). Корпоративні норми можуть бути закріплені у статутах, положеннях, рішеннях організацій.

Правові норми — правила поведінки, що встановлюються і охороняються державою та мають загальнообов’язкову силу для всіх, на кого поширюється влада конкретної держави (наприклад, обов’язок батьків утримувати своїх дітей до їх повноліття, заборона проникати до житла особи без рішення суду). Норми права передбачають відповідальність перед державою у разі їх порушення.

Дія соціальних норм забезпечує порядок у суспільстві. Дотримання соці-альних норм забезпечується перш за все свідомістю людей. Якщо людина не усвідомлює необхідності діяти правомірно та виконувати відповідні правила поведінки, її змушують це робити державні органи, організації та соціальні групи, інтереси яких відображають соціальні норми.

Висновок. Соціальні норми — правила поведінки або діяльності, які вста-новлюють загальні вимоги, виражають волевиявлення деякоїчастини або всього суспільства і забезпечуються різноманітними засобами соціального впливу.?

Соціальні норми дылять на звичаї, моральні, корпоративні та правові норми. Дія соціальних норм забезпечує порядок у суспільстві, робить спілкування людей більш гуманним і комфортним.

Ключові слова і поняття: правила, соціальні норми, звичаї, моральні норми, корпоративні норми, правові норми.

Правознавство. Практичний курс. Відповіді на миілння білетів для  проведення державної підсумкової атестації в усній формі. 9 клас: / Л. М. Ісаєнко та ін.— X.: Вид-во «Ранок».— 96 с. + дод. (16 с.).— (Серія «Екзамен без проблем»),

загрузка...