Мета: проаналізувати стан розвитку літератури, преси, книговидавниц­тва; продовжити формування вміння складати текстові таблиці, аналізувати історичні документи; готувати виступи, рецензії і виступати з ни­ми; виховувати шанобливе ставлен­ня до видатних діячів української культури.

Основні терміни і поняття: драматур­гія, реалізм, лірика, поезія, пафос, новела, модернізм, інтимна лірика.

Обладнання: карта, атласи, портре­ти видатних діячів культури.

Міжпредметні зв’язки: історія, літе­ратура, географія.

Тип уроку: урок — «круглий стіл».

ХІД УРОКУ

І.Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів

Бесіда за запитаннями

 • Дайте визначення поняття «куль­тура».
 • Проаналізуйте особливості роз­витку культури другої половини— початку XX ст.
 • Назвіть структуру системи осві­ти в Україні на початку XX ст.
 • Покажіть на карті міста Украї­ни, в яких знаходилися вищі навчальні заклади.
 • Дайте характеристику діяльності вчених Б. Грінченка, В. Вер­надского, J1. Лутугіна, Д. Ба­талія.
 • Назвіть імена відомих істориків та їх внесок у розвиток історії України.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Пригадайте, у чому полягали особли­вості розвитку української літератури в першій половині XIX століття.

Завдання

Протягом уроку заповнити таблицю «Розвиток літератури на Україні в другій половині XIX — початку XX ст.».

1. Основні аспекти зв’язку худож­ньої літератури з життям суспільства

 1. Художня література — одна з га­лузей духовного життя, зміни в якій були зумовлені розвитком суспільно-економічного життя.
 2. У художніх творах письменни­ків і поетів відображалися ос­новні історичні події.
 3. Твори прогресивних письмен­ників не тільки зображували життя, але й засуджували нега­тивні сторони існуючого ладу, закликали до боротьби.
 4. Успіх багатьох письменників і поетів був зумовлений відтво­ренням проблеми в житті.

Розвиток літератури

Повідомлення учнів

 1. Творчість М. Коцюбинського. Інсценізація уривка з повісті «Fata morgana».
 2. Творчість В. Стефаника.
 3. Повідомлення про літературну творчість В. Вінниченка.
 4. Знайомство з інтимною лірикою О.Олеся (учні читають його твори «Танець життя», «По до­розі в казку»),
 5. Зустріч з І. Франком (учень чи­тає монолог І. Франка про його ,діяльність).
 6. Знайомство з творами і творчою діяльністюЛесіУкраїнки,0, Кобилянської.

IV. Закріплення нових знань і умінь

Співвіднесіть поняття та їх зна­чення. Таблиця 1

Див. табл. 1.

 

Аналіз документа «Із промови

О.М. Горького на зборах діячів культури і літератури в Москві в 1916 р.» (з хрестоматії історії України).

Робота з контурною картою, зав­дання № 7.

V. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

 1. Завершити заповнення таблиці «Розвиток літератури на Україні в другій половині XIX — почат­ку XX ст.».
 2. Підготувати повідомлення:
 • «Розквіт українського театру»;
 • «Розвиток музичної творчості»;
 • Український модерн в архітек­турі.
загрузка...