Мета: дослідження перебігу, особливостей та наслідків нової економічної політики (НЕПу) в Україні в 1921 — 1928 рр.; розвиток предметних компетентностей (історичності, ідентичності, цінностей) та загальних щодо історії (комунікативної та інтелектуально-інформаційної), критичного мислення; виховання почуття поваги до історичної спадщини українського народу.

Кінцевим результатом проекту може бути учнівський проект у вигляді збірки історичних задач та нестандартних запитань.

Тип проекту: творчий.

Матеріали і ресурси: у процесі роботи використовуються мате-ріали з довідкової літератури: Амбарцумов Е. А. Вверх, к вершине.- Москва, 1974; Экономическая энциклопедия. — М., 1975.- Т. 2; Кредитно-денежная система СССР /Под ред. А. А. Посконова. — М., 1967; Вайнштейн А. Л. Цены и ценообразование в СССР в восстановительный период 1921–1928 гг. — М., 1972; Лацис О. Р. Искусство сложения:Очерки. — М., 1984; Шмелев Н. На переломе:перестройка экономики в СССР. — М., 1989

Даний проект охоплює п’ять–шість уроків.

Робота над проектом

Даний проект створюється протягом вивчення теми «УСРР в умовах нової економічної політики (1921–1928)».Проблема для учнів полягатиме у виявленні спірних моментів періоду непу задля складання історичних задач та нестандартних запитань.

Проблемне навчання починається зі створення проблемної ситуації. Проблема (суперечність) існує об’єктивно, незалежно від суб’єкта, що її вивчає. Створення проблемної ситуації перед-бачає залучення учня до такої діяльності, в результаті якої ви-являються факти, що суперечать життєвому досвіду учня або системі знань, яка в нього сформувалася. Невідповідність, яка при цьому виникає, спонукає учня з’ясувати суть питання, ви-явити її причину. Проблема виникає з аналізу проблемної ситуації, із з’ясування питання, що ж суперечить відомому. Отже, проблемна ситуація пе-редбачає залучення учня до її розв’язання, виявлення її суті в су-б’єктивному психологічному стані через переживання пізнаваль-них труднощів, яке супроводжується усвідомленням того, що істина десь близько, відтак, щоб її знайти, треба лише подумати.

Ця «близькість» розв’язання досить важлива для організації про-блемного навчання, бо питання, відповіді на які досить важко знай-ти, недоступні учням. Проблемна ситуація викликає появу інте-ресу до питання, що вивчається, залучає учня до активного пізнавального пошуку. Даний проект передбачає створення кількох проектних груп учнів. Кількість груп визначається залежно від кількості учнів у класі. Оптимально, якщо група складатиметься з шести осіб. До неї мають входити учні з різним рівнем предметних та загальнона-вчальних компетентностей. Кожна група під час аналітичного ета-пу формулює проблему і мету проекту, підбирає інформацію, що буде корисною для виявлення неоднозначних моментів у періоді 1921–1928 рр. в Україні.

Обов’язковим на даному етапі є складання плану реалізації про-екту з розподілом ролей у групі. Учні мають виробити єдину систему історичних задач та нестан-дартних запитань, причому вони мають вибудовуватися за рівнем складності.

На практичному етапі учитель проводить декілька консульта-цій з учнями, відбувається поточний контроль якості та внесення (за необхідності) змін у роботу. Через складання збірки історичних задач десятикласники до-сліджують нову економічну політику в Україні. Наявність у них компетенцій історичності, ідентичності та цінностей хоча б на се-редньому рівні є неодмінною умовою складання нестандартних за-питань. Наведемо приклади таких питань: «Чи не вважаєте ви, що новій економічній політиці мала б відповідати нова політика у сфері національних відносин? Яка політика, на вашу думку, відповідала б непу у взаєминах між УСРР і РСФРР? Обґрунтуйте свою думку»; «Абсолютна кількість безробітних, зареєстрованих біржами праці, у період непу зросла з 1,2 млн чоловік на початку 1924 р. до 1,7 млн на початку 1929 р., але розширення ринку праці було ще більш значущим (чисельність робітників та службовців у всіх галузях збільшилася з 5,8 млн чол. 1924 р. до 12,4 млн у 1929 р.). Який вис-новок можна зробити, виходячи зі статистичних даних?»; «Ряд підприємств були здані в оренду іноземним фірмам у формі кон-цесій. У1926–1927 рр. нараховувалося 117 чинних угод такого ро-ду. Вони охоплювали підприємства, на яких працювали 8 тис. чо-ловік, випускаючи трохи більше 11 % промислової продукції. Як на вашу думку, про що це свідчило?»; «Як ви вважаєте, навіщо за часів непу створювалися об’єднання взаємного кредиту та ощадні каси? Обґрунтуйте свою думку».

Під час презентації збірки історичних задач та нестандартних запитань її автори проводять змагання між учнями, що не брали участі у розробці даної роботи. Всі учасники по завершенні відзначають кращі запитання.Щоб обговорення проекту на контрольному етапі було дійсно ефективним, учитель має створити атмосферу довіри, відкритості; закликати всіх учасників висловлювати свої думки й розміркову-вати; завжди робити висновки з дискусії.

загрузка...
Предыдущая статьяМіні-проект «Політика “воєнного комунізму”»
Следующая статьяПроект «Сталінський тоталітарний режим і масові репресії»