Мета:опрацювання історичної літератури задля складання тестових завдань; розвиток інформаційної, пошуково-дослідницької, творчої компетентностей, а також предметно-історичних — часу, простору та джерел інформації; виховання поваги до дипломатичного врегулювання складних ситуацій.

Кінцевим результатом проекту можуть бути творчі учнівські доробки у вигляді тестів (можуть виконуватися як письмово, так і в електронному вигляді).

Тип проекту: технологічний.

Матеріали і ресурси: упроцесі роботи використовуються ма-теріали з періодичної преси, довідкової літератури, мережі Internet.

Можливі джерела інформації: Хрестоматия по новой истории. —

М., 1953; Долуцкий И. И., Журавлева В. И. Всемирная история

ХХ века; Неру Д. Взгляд на всемирную историю. — М., 1975,

Джонсон П. Современность /Мир с двадцатых по девяностые годы.

В 2-х т.- Т. 1. — М., 1999.

Створюється протягом вивчення теми «Облаштування повоєн-ного світу».

Робота над проектом

У зв’язку із запровадженням в сучасну освіту обов’язкового зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників учителеві доцільно час від часу пропонувати учням проекти, спрямовані на розвиток уміння складати й розв’язувати тестові завдання з історії.

Отже, під час вивчення теми «Облаштування повоєнного світу» в рамках проектної технології може бути створено проект, розрахо-ваний на складання учнями тестових завдань. Робота над проектом вимагає, аби в учнів були розвинені загальнопредметні компетенції — інформаційна, пошуково-дослідницька, творча, причому на досить високому рівні.

На пошуковому етапі проекту відбувається визначення теми, пошук та аналіз проблеми, постановка мети. Проблему для учнів може становити невідповідність між знаннями про процес скла-дання тестів та уміннями здійснювати пропановану діяльність.

Ця робота буде виконуватися для кращого розуміння специфіки тестових завдань.

У роботі над даним проектом бере участь невелика кількість учнів. Учителю треба підтримати створення ініціативної групи з трьох–чотирьох чоловік.

На аналітичному етапі проводиться збирання, вивчення інфор-мації. На основі обробленого матеріалу триває пошук оптимального способу досягнення мети проекту, побудова алгоритму діяльності, відбувається покрокове планування робіт з урахуванням аналізу ресурсів.

Практичний етап даного проекту передбачає виконання запла-нованих технологічних операцій, зокрема складання тестових за-вдань. Учителеві потрібно домагатися, щоб тести були різними за складністю та розкривали хронологічні, просторові, фактологічні, термінологічні, історико-особистісні та причинно-наслідкові ас-пекти історичного матеріалу. Наведемо приклади таких тестових завдань:

I.  Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1.  Коли відбулася Паризька мирна конференція?

А  Квітень 1917– травень 1918 рр.;

Б  липень 1918 – лютий 1919 рр.;

В  cічень 1919 – січень 1920 рр.;

Г  липень 1918 – січень 1920 рр.

2.  Ліга Націй існувала протягом __ (продовжте речення):

А 1920 –1945 рр.;

Б 1919 –1945 рр.;

В 1919 –1946 рр.;

Г 1921–1939 рр.

3.  Місто, де містилася штаб-квартира Ліги Націй:

А  Монте-Карло;

Б  Чикаго;

В  Лондон;

Г  Женева.

4.  Яка територія за Версальським мирним договором відійшла від Німеччини до Франції?

А  Ганновер і Пфальц;

Б  Ельзас і Лотарингія;

В  Східна Пруссія;

Г  Північний Шлезвіг.

5.  Що означає термін «репарації»?

А  Перехід будь-якого майна до державної власності;

Б  допомога країн-переможців переможеним країнам;

В  безкорисне постачання зброї однією країною іншій;

Г  повернення переможеною країною завданих збитків пере-можцеві.

6.  Анексія це __ (продовжте речення):

А  грошова виплата;

Б  загарбання чужої території;

В  приватизація чужої території;

Г  те саме, що й контрибуція.

7.  Яку посаду обіймав Девід Ллойд-Джордж?

А  Прем’єр-міністр Англії;

Б  президент США;

В  канцлер Німеччини;

Г  президент Франції.

8.  На конференції в Лозанні позицію Великої Британії презентував її міністр закордонних справ __ (продовжте речення):

А  А. Бріан;

Б  О. Юнг;

В  В. Ратенау;

Г  Дж. Керзон.

9.  Які країни уклали між собою Раппальський договір про віднов-лення дипломатичних відносин і взаємну відмову від повоєн-них претензій?

А  Німеччина і Франція;

Б  Німеччина і царська Росія;

В  Радянська Росія і Німеччина;

Г  Росія і Нідерланди.

10. Комп’єнське перемир’я було підписано між __ (продовжте речення):

А  країнами Четверного союзу і країнами Антанти;

Б  Німеччиною і країнами Антанти;

В  Німеччиною і Великою Британією;

Г  Німеччиною і Францією.

11_ Організація проектної діяльності учнів на уроках історії в 10-му класі

__. Суверенітет і державна цілісність Китаю, принцип «рівних

можливостей» у торгівлі з ним були закріплені у рішеннях:

А  Паризької конференції;

Б  Вашингтонської конференції;

В  Локарнської конференції;

Г  Лозаннської конференції.

12. План Юнга передбачав ліквідацію всіх видів контролю союзни-ків над фінансами і господарством __ (продовжте речення):

А  Бельгії;

Б  Росії;

В  Німеччини;

Г  Австрії.

II.  Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запи-тання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного

з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений

цифрою.

13. Встановіть відповідність між подіями і датами.

А 1923 р. _  Лозаннська конференція

Б 1926 р. 2  Мораторій Гувера

В 1929 р.  3  Рурська криза

Г 1931 р. 4  Гаазька конференція

Д 1932 р.

14. Встановіть відповідність між мирними договорами і країнами, долі яких там вирішувалися.

А  Сен-Жерменський _  Німеччина

Б  Тріанонський 2  Угорщина

В  Нейїський 3  Австрія

Г  Севрський 4  Туреччина

5  Болгарія

15. Встановіть відповідність між поняттями та їх значеннями.

А  Ратифікація _  міжнародний договір політичного змісту

Б  пакт 2  затвердження органами верховної зако-нодавчої влади міжнародного договору;

В  демілітаризація 3  платіж переможеної держави держа-ві-переможниці;

Г  контрибуція  4  роззброєння, ліквідація згідно з між-народним договором військових озбро-єнь та укріплень

Д  демаркація

16. Встановіть відповідність між країнами та їх політичними лідерами.

А  США 1  У. Ґардінґ

Б  Франція 2  Г. Штреземан

В  Австро-Угорщина 3  О.Чемберлен

Г  Велика Британія 4  А. Бріан

Д  Німеччина

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох

подій, які треба розташувати у правильній послідовності.

17. Встановіть хронологічну послідовність подій:

А  Генуезька конференція;

Б  Вашингтонська конференція;

В  Лозаннська конференція;

Г  Локарнська конференція.

18. Встановіть хронологічну послідовність.

А  Підписання В. Ратенау і Г. Чичеріним договору в Рапалло;

Б  підписання пакту Бріана–Келлога;

В  прийняття плану Дауеса;

Г  прийняття плану Юнга.

19. Розташуйте структурні підрозділи Ліги Націй у логічній послі-довності, за рівнем повноважень.

А  Секретаріат на чолі з Генеральним Секретарем;

Б  Асамблея Ліги Націй;

В  Мандатна комісія Ліги Націй;

Г  Рада Ліги Націй

На презентаційному етапі відбувається підготовка матеріалів в електронному чи письмовому вигляді. Результати проекту реко-мендується «втілювати у життя», тобто проводити перевірку знань серед учнів класу. Такою перевіркою може бути проведення брейн-рингу за тестами товаришів по класу.

На контрольному етапі учитель окремо аналізує й оцінює результати виконання кожного учнівського проекту.

Предыдущая статьяПроект «Сталінський тоталітарний режим і масові репресії»
Следующая статьяУкраїнські землі у складі європейських держав