1. Вставте пропущені слова.

Однією з найрозвинутіших культур енеоліту була … (трипільська) куль­тура, що існувала в … (IV—ІІІ) тис. до н. е. Вона була відкрита археологом … (В. Хвойком) біля селища … (Трипілля) на Київщині в … (1893) році. Основними заняттями трипільців було … (землеробство), займались вони й іншими видами господарства: … (скотарством,ремеслом, торгівлею). Відмінністю трипільської культури є виготовлення глиняного посуду, звідси виникла й інша назва трипільської культури — культура … (ма­льованої) кераміки.

2. Визначте століття, у які відбулися наведені події.

1)    Виникнення трипільської культури.

2)    Зникнення трипільської культури.

3)     Відкриття трипільської культури археологами.

4)    Скільки століть минуло від зникнення трипільської культури до від­криття її археологами?

3. Користуючись шифротаблицею 3, розшифруйте прізвище археолога, який відкрив перші трипільські поселення, та селище, на честь якого була названа хліборобська культура епохи енеоліту в Україні.

Шифротаблиця 3

Для визначення потрібної букви першу ци­фру шифру необхідно відшукати у верхньо­му горизонтальному ряді, а другу — у лі­вому вертикальному. На перехресті ліній

і буде потрібна буква.

Наприклад: 31 — В.

31  11 31 42 23 53 43 — Вавилон.

1)     54 31 53 72 13 53.

2)     24 73 42 63 52 23 23 55.

1) Хвойко. 2) Трипілля.

4. Заповніть порівняльну таблицю «Способи життя первісних людей».

 5. Удосконалення знарядь праці привело до того, що їх використовували тільки в певній справі, якою займалися або чоловіки (полювання), або жінки (збиральництво). Заповніть таблицю «Знаряддя праці, призначені для жінок і чоловіків», вписавши в колонки відповідні номери наведених предметів (деякими предметами могли користуватися і чоловіки, і жінки).

1) Спис; 2) скребок; 3) голка; 4) сокира; 5) лук; 6) ніж; 7) гарпун; 8) про­колка; 9) стріли.

 6. Трипільці вже вміли виплавляти різні речі з міді, але здебільшого кори­стувалися кам’яними сокирами. Чому вони надавали перевагу кам’яним сокирам, а не мідним?

7. . Основним заняттям трипільців було землеробство. Складіть інструкцію для землеробів, поставивши в хронологічній послідовності наведені етапи землеробства  (позначте цифрами).                                                                                                                    

 

8. Трипільці одними з перших винайшли лучкову дріль. Що таке лучкова дріль і для чого її використовували?

 9. Історичний диктант.

1)    Хто відкрив трипільську культуру? (В. Хвойко)

2)    На честь якого селища отримала назву трипільська культура? (Три­пілля)

3)    Коли була відкрита трипільська культура? (1893 рік)

4)    У який період жили трипільці? (Енеоліт)

5)    Який спосіб життя вели трипільці? (Осілий)

6)    Яким було головне заняття трипільців? (Землеробство)

7)    Як ще називають трипільську культуру? (Культура мальованої кера­міки)

8)    Який метал почали використовувати трипільці? (Мідь)

9)    За допомогою якого винайдення трипільці робили дірки в кам’яних знаряддях праці? (Лучкова дріль)

10)  Яке заняття було головним у кочовиків? (Скотарство)