загрузка...

Більшість мешканців нашої Держави є громадянами України. У широкому знаменні громадянином вважають людину, яка бере активну участь у вирішенні спільних справ громади- і житті держави. У юридичному значенні громадянин — це людина, яка належить до громадянства конкретної держави, користується її правами і виконує обов’язки, встановлені законами цієї держави.
Постійний правовий зв’язок між людиною і державою, який виявляється в їхніх взаємних правах, обов’язках і відповідальності. називається громадянством. Держава гарантує громадянинові забезпечення його прав і свобод та їх захист. Громадянин зобов’язується дотримуватися законів держави та виконувати обов’язки.
Однак на території України живуть не лише громадяни, а ще й іноземці, апатриди, біпатриди. Іноземцями називають осіб, які є громадянами інших держав. Апатриди — особи без громадянства, які за певних обставин не. мають громадянства жодної держави. Біпатриди — особи з подвійним гро-мадянством, які мають громадянство двох і більше держав.
Правовий статус громадян відрізняється від правового статусу іноземців, апатридів і біпатридів (наприклад, громадяни можуть обирати або бути об-раними до органів державної влади і місцевого самоврядування, заснувати політичну партію, мають обов’язок захищати Україну).
Право на громадянство — це невід’ємне право людини. В Україні існує єдине громадянство. Громадянин України не може бути позбавлений гро-мадянства і права змінити громадянство. Основні положення про громадян-ство закріплені в Конституції України та Законі України «Лро громадянство України».
Підставами для набуття громадянства України:
•    є походження дитини від батьків, які є громадянами України;
•    народження на території України; •
•    прийняття до громадянства за певних умов (наприклад, проживання на території України протягом п’яти років, знання української мови, визнання й виконання^Конституції та законів України);
•    усиновлений громадянами України, установлення батьківства та ін.
Документом, що підтверджує громадянство України, є паспорт, тимчасове посвідчення громадянина України, а для тих, хто ще »че досяг 16-річнрго віку,—свідоцтво про народження.    .
Підст&вами для припинення громадянства України є:
•    вихід Повнолітньої особи з громадянства України за власною волею;
•    втрата громадянства України за визначеними законом підставами (на-приклад, набуття громадянства на Підставі фальшивих документів, невихід із
попереднього громадянства, користування правами або виконання обов’язків іншої держави, зокрема, перебування на військовій службі та ін.).
Законом визначено, що з питань громадянства необхідно звертатися до органів внутрішніх справ України, а за її межами —до представництв України за кордоном. Рішення про припинення й набуття громадянства приймає Президент України.
У Законі України «Про громадянство України* зазначено порядок визна-чення й зміни громадянства дітей. Підставами для набуття дітьми громадянства України є походження дитийи від батьків, які є громадянами України, народження на території України, усиновлення громадянами України, уста-новлення батьківства, установлення над дитиною опікй чи піклування та ін. Питання щодо зміни громадянства дитини вирішують батьки, однак зміна громадянства у вїці від 14 можлива тільки зі згоди неповнолітнього.

Висновок. Громадянство — стійкий правовий зв’язок людини з державою. Громадянином України вважають людину, яка належить до громадянства України, користується правами і виконує встановлені законами обов’язки, В Україні існує єдине громадянство; Людина може набути громадянства або змінити його на підставах, визначених Конституцією України та Законом України «Про громадянство України».

Правознавство. Практичний курс. Відповіді на миілння білетів для П68 проведення державної підсумкової атестації в усній формі. 9 клас: / Л. М. Ісаєнко та ін.— X.: Вид-во «Ранок».— 96 с. + дод. (16 с.).— (Серія «Екзамен без проблем»),