План відповіді

1. Українські землі у скла­ді Російської та Австрій­ської імперій.

2. Видатні постаті на чолі процесу українсько­го національного відро­дження.

Наприкінці XVIII — у першій половині ХІХст. Україна перебувала під владою Російської та Австрійської імперій. Поміщицьке господарство України, що ґрунтувалося на праці закріпаченого селянства, поступово за-знало занепаду. В економіці України посту-пово визрівали ринкові відносини. Важливою подією антикріпосницького руху стали збройні повстання селян та військових поселенців.
У першій половині ХІХст. Росія та Австрія пригноблювали українську мову та культуру. За таких історичних умов в Україні починається процес національного відродження. Його колискою стала Слобідська Україна (де у 1805р. було відкрито перший університет), а згодом — Наддніпрянщина та Східна Галичина.
Найвидатнішими постатями національного відродження України першої половини ХІХст. стали Василь Капніст, Іван Котляревський, Василь Каразін, Григорій Квітка-Основ’яненко, Михайло Максимович, Микола?
Костомаров, Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш, а в Західній Україні — Михайло Левидький, Іван Могильницький, Маркіян Шашкевич, Іван Вогилевич, Яків Головацький.
Василь Капніст (1758—1823) був одним з найяскравіших предста- ників автономістської старшини кінця XVIIIст., займав виборні поса-ди, зокрема був предводителем дворянства. Капністові належить проект відновлення козацького війська. Він здійснив поїздку до Пруссії, провів зустрічі з канцлером з метою з’ясування питання про підтримку повстання в Україні проти російського царизму.
Іван Котляревський (1769—1838) — видатний поет, що започаткував добу нової української літератури («Енеїда») та української літературної мови, палкий патріот рідного краю та відомий громадський діяч. Один з найвидатніших ідеологів Просвітництва в Україні.
Василь Каразін (1773—1842) — видатний український громадський діяч. Саме завдяки його старанням у 1805р. в Харкові був відкритий перший університет в Україні. Каразін був прихильником конституційної монархії. Йому належать близько 60 наукових праць, численні відкриття у галузях техніки, хімії тощо. В. Каразін заснував товариство, членами якого стали представники різних губерній України. Воно розробило для землеробства і тваринництва багато різних рекомендацій. Сам же В. Каразін вважав, що без підвищення матеріального добробуту селян національно-культурне відродження буде уповільненим.
Тарас Шевченко (1814—1861) — найвидатніший представник української літератури, активний громадський діяч, завзятий патріот. Шевченко вважав, що сама просвітницька діяльність не вирішить існуючих проблем — це може зробити тільки повстання, до якого треба ретельно готуватися, підвищуючи самосвідомість народу.
Микола Костомаров (1817—1885) — видатний український історик, етнограф, письменник. Костомаров був одним з фундаторів та керівників Кирило-Мефодіївського братства. Провадив активну громадську діяльність.
Пантелеймон Куліш (1819—1897) — відомий український письменник, історик, етнограф, літературний критик, перекладач. Патріотичного пафосу сповнений його найвідоміший роман «Чорна рада, хроніка 1663 року», присвячений боротьбі козацтва за незалежність.

Висновок. Перша половина ХІХст. позначена діяльністю видатних’ представників української культури, що сприяло подальшій розбудові ідеології незалежності та національної самобутності нашої держави.

 Дата: 1805 р.— створення Харківського університету.  Поняття, терміни, назви: національне відродження, Харківський університет.
Особистості в історії: Тарас Шевченко, Василь Каразін, Іван Котляревський.

загрузка...