1.  Укажіть час існування трипільської культури.
А  VIII–VII тис. до н. е.;  Б  VI–V тис. до н. е.;
В  IV–III тис. до н. е.;  Г  II–I тис. до н. е.

2.  Де розташувались грецькі колонії на території сучасної України?
А  Поділля;  Б  Північне Причорномор’я;
В  Полісся;  Г  Слобожанщина.

3.  Укажіть рік хрещення Київської Русі.
А  960 р.;  Б  988 р.;
В  998 р.;  Г  1089 р.

4.  Укажіть назву найбільш відомого літопису часів Київської Русі.
А  «Слово про закон і благодать»;
Б  «Моління Даниїла Заточника»;
В  «Повість минулих літ»;
Г  «Ізборник Святослава».

5.  Укажіть час правління Данила Галицького.
А  1230–1262 рр.;  Б  1234–1254 рр.;
В  1230–1267 рр.;  Г  1238–1264 рр.

6.  Укажіть дату створення Остромирового Євангелія.
А  1056–1057 рр.;  Б  1054–1055 рр.;
В  1052–1053 рр.;  Г  1058–1059 рр.

7.  Укажіть, у чому полягає суть Городельської унії.
А  Династичний шлюб литовського князя і московської
княжни;
Б  угода між литовським князем Свидригайом і московським
князем Іваном ІІІ про передачу останньому Чернігово­Сі­
версьської землі;
В  надання православній шляхті Литовського князівства рів­
них прав із католиками;
Г  підтвердження автономії Литви і зрівняння у правах поль­
ської й литовської знаті.
8.  Укажіть назву козацького човна.
А  Лебідь;  Б  ластівка;
В  чайка;  Г  голуб.

9.  Укажіть рік, коли у Львові було надруковано «Буквар».
А  1574 р.;  Б  1575 р.;
В  1576 р.;  Г  1577 р.

10.  Укажіть час гетьманування І. Виговського.
А  1657–1659 рр.;  Б  1663–1668 рр.;
В  1669–1672 рр.;  Г  1656–1660 рр.

11.  Укажіть гетьмана, за якого було проведено «Генеральне слід­ство про маєтності».
А  Д. Многогрішний;  Б  І. Самойлович;
В  І. Брюховецький;  Г  Д. Апостол.

12.  Укажіть гетьмана, за якого було підписано «Коломацькі статті».
А  П. Дорошенко;  Б  І. Мазепа;
В  І. Самойлович;  Г  Д. Многогрішного.

13.  Укажіть рік створення Першої Малоросійської колегії.
А  1708 р.;  Б  1722 р.;
В  1764 р.;  Г  1775 р.

14.  Укажіть прізвище керівника гайдамацького повстання в Укра­їні 1734 р.
А  Братковський;  Б  Верлан;
В  І. Гонта;  Г  С. Палій.

15.  Укажіть рік підписання Бахчисарайського мирного договору.
А  1681 р.;  Б  1682 р.;
В  1683 р.;  Г  1684 р.

16.  Укажіть українські землі, які протягом 1672–1689 рр. перебу­ вали під владою Османської імперії.
А  Галичина;  Б  Полісся;
В  Поділля;  Г  Слобожанщина.

17.  Укажіть прізвище діяча, який 1812 р. під час російсько­фран­цузької війни з  дозволу генерал­губернатора сформував на Пол тавщині 5­й український козачий полк.
А  Г. Квітка­Основ’яненко;  Б  П. Гулак­Артемовський;
В  П. Куліш;  Г  І. Котляревський.

18.  Укажіть назву міста, яке було засновано на місці старовинного поселення Хаджибей.
А  Єлисаветград;  Б  Миколаїв;
В  Одеса;  Г  Олександрівськ.

19.  Укажіть рік початку польського повстання.
А  1830 р.;  Б  1836 р.;
В  1840 р.;  Г  1855 р.

20.  Укажіть кількість населення України на початку XIX ст.
А  10 млн осіб;  Б  20 млн осіб;
В  30 млн осіб;  Г  40 млн осіб.

21.  Укажіть автора програмових документів Кирило­-Мефодіїв­ського товариства.
А  П. Куліш;  Б  Т. Шевченко;
В  М. Костомаров;  Г  П. Борисов.

22.  Укажіть дату і місце діяльності товариства «Руська трійця».
А  1816–1824 рр., Перемишль;
Б  1830–1834 рр., Ужгород;
В  1830–1837 рр., Львів;
Г  1833–1837 рр., Львів.

23.  Укажіть ім’я російського царя, за часів правління якого було скасовано кріпацтво.
А  Микола І;  Б  Олександр І;
В  Олександр ІІ;  Г  Олександр ІІІ.

24.  Укажіть українську громадську організацію, яка 1848 року за­явила про необхідність поділу Галичини на дві окремі адміні­стративні одиниці — українську Східну і польську Західну та про об’єднання всіх українських етнічних земель Австрійської імперії в окрему провінцію.
А  Центральна рада народова; Б  Головна руська рада;
В  «Руський собор»;  Г  «Просвіта».

25.  Укажіть автора брошури «Україна irredenta».
А  Є. Левицький;  Б  М. Міхновський;
В  М. Грушевський;  Г  Ю. Бачинський.

26.  Укажіть першого командира корпусу Українських січових стрільців.
А  Г. Коссак;  Б  М. Тарнавський;
В  А. Варивода;  Г  М. Галущинський.

27.  Укажіть дату обнародування документа, у якому є такі слова: «Народе Український! Народе селян, робітників, трудящого люду! Волею своєю ти поставив нас, Українську Центральну Раду, на сторожі прав і вольностей Української землі».
А  10 червня 1917 р.;  Б  10 липня 1917 р.;
В  11 червня 1918 р.;  Г  11 липня 1918 р.

28.  Укажіть ім’я наказного отамана Української Національної Ради.
А  Є. Петрушевич;  Б  К. Левицький;
В  С. Голубович;  Г  Д. Вітовський.

29.  Укажіть заходи, яких ужив більшовицький уряд України
1918 року.
А  Проведено денаціоналізацію державних підприємств, пере­
дання їх в управління робітникам;
Б  вжито заходів щодо ліквідації самостійно без допомоги
РСФРР, кризи у фінансах і промисловості;
В  залучено західний капітал на умовах концесій для рекон­
струкції промисловості та пожвавлення товарно­грошових
відносин;
Г  установлено державний контроль над фінансами й деяки ми
промисловими об’єктами та передано їх у власність РСФРР.

30.  Укажіть назву державного утворення, яке у квітні 1918 р. про­голосив П. Скоропадський.
А  «Українська Республіка»;
Б  «Держава Україна»;
В  «Федерація України та Росії»;
Г  «Українська Держава».

31.  Укажіть подію, яка відбулася того ж року, коли було проголо­шено Західноукраїнську Народну Республіку.
А  Окупація чеськими та румунськими військами Закарпаття;
Б  анулювання ЦВК РСФРР Брест­Литовського договору;
В  проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР;
Г  антибільшовицьке повстання отамана М. Григор’єва.

32.  Укажіть дату, коли залишки армії УНР остаточно припинили опір на території України і здалися польській владі.
А  Червень 1920 р.;  Б  вересень 1920 р.;
В  листопад 1920 р.;  Г  лютий 1921 р.
33.  Укажіть галузь господарства УСРР, у якій на початку 1920­х ро­ків розпочалася реалізація плану ГОЕЛРО.
А  Енергетична;  Б  вуглевидобувна;
В  металургійна;  Г  машинобудівна.

34.  Укажіть кінофільм О. Довженка, що увійшов до списку най­кращих фільмів усіх часів і народів.
А  «Звенигора»;  Б  «Сумка дипкур’єра»;
В  «Земля»;  Г  «Зачарована Десна».

35.  Укажіть термін, який відповідає визначенню: «Націоналізація всіх підприємств, заборона свободи торгівлі, згортання грошо­обігу, встановлення державного контролю над виробництвом, введення продрозкладки, запровадження загальної трудової повинності».
А  Експропріація;  Б  індустріалізація;
В  колективізація;  Г  «воєнний комунізм».
36.  Укажіть рік, коли Українська автокефальна православна церк­ва заявила про саморозпуск.
А  1928 р.;  Б  1929 р.;
В  1930 р.;  Г  1931 р.

37.  Укажіть рік події, описаної в документі: «Навесні їли листя, лободу, цвіт акації, щавель, річкові черепашки, раків, вило­вили майже всю рибу. Ходили в поле, збирали торішню карто­плю, вона була гнила, але ми робили з неї драники і їли. Майже у кожному дворі були покійники. Часто люди вимирали ціли­ми вулицями і їх ніхто не ховав, бо ті, хто ще був живий, несилі були це робити».
А  1930 р.;  Б  1933 р.;
В  1937 р.;  Г  1938 р.

38.  Укажіть назву плану понімечення та колонізації окупованих
територій на Сході.
А  «Вайс»;  Б  «Ост»;
В  «Морський лев»;  Г  «Барбаросса».

39.  Укажіть назву міста, звільненого радянськими військами у ве­
ресні 1943 р.
А  Полтава;  Б  Запоріжжя;
В  Харків;  Г  Херсон.

40.  Укажіть, коли відбулась примусова депортація кримських та­
тар із Кримської АРСР.
А  1943 р.;  Б  1944 р.;
В  1945 р.;  Г  1946 р.

41.  Укажіть українського письменника, звинуваченого в тому, що
він пише твори, «шкідливі за своїм ідейним змістом».
А  Остап Вишня;  Б  І. Сенченко;
В  Ю. Яновський;  Г  О. Корнійчук.

42.  Укажіть дату початку транслювання республіканського теле­
бачення в УРСР.
А  5 листопада 1951 р.;  Б  1 січня 1953 р.;
В  7 листопада 1954 р.;  Г  1 травня 1957 р.

43.  Укажіть термін, що означає перелік найбільш важливих посад
у СРСР, кандидатури на які попередньо розглядав, рекоменду­
вав і затвердив орган Комуністичної партії відповідного рівня,
а також сукупність осіб, що обіймали такі посади.
А  «Шістдесятники»;  Б  дисиденти;
В  номенклатура;  Г  правозахисники.

44.  Укажіть рік проведення грошової реформи.
А  1959 р.;  Б  1960 р.;
В  1961 р.;  Г  1962 р.

45.  Укажіть прізвище особи, обраної першим секретарем ЦК КП
України 1972 року.
А  П. Шелест;  Б  В. Щербицький;
В  Л. Брежнєв;  Г  В. Врублевський.

46.  Укажіть характерні ознаки розвитку сільського господарства
Української РСР протягом 1980­х років.
А  Впровадження нових технологій та агрокультури;
Б  переведення сільського господарства на нові форми госпо­
дарювання, підвищення матеріальної зацікавленості селян
у результатах праці;
В  криза колгоспно­радгоспної системи, низький рівень агро­
культури і землекористування;
Г  створення умов для індивідуального підприємництва, під­
вищення закупівельних цін.

47.  Укажіть дату катастрофи на Чорнобильській АЕС.
А  26 березня 1986 р.;  Б  26 квітня 1986 р.;
В  26 травня 1986 р.;  Г  26 червня 1986 р.
48.  Укажіть вимоги студентів, що оголосили голодування у Києві в жовтні 1990 р., вимоги яких були задоволені Верховною Ра­дою УРСР.
А  Націоналізація власності КПУ та комсомолу;
Б  відставка прем’єр­міністра В. Масола;
В  відбування призовниками військової служби на території
України;
Г  непідписання Україною нового союзного договору.

49.  Укажіть рік, коли Україна стала повноправним членом Ради Європи.
А  1992 р.;  Б  1993 р.;
В  1994 р.;  Г  1995 р.

50.  Укажіть правовий документ, зазначений у  преамбулі, яким керувалася Верховна Рада України, приймаючи Конституцію 1996 року.
А  Декларація про державний суверенітет України 1990 року;
Б  Акт проголошення незалежності України 1991 року;
В  Конституція Української Народної Республіки 1918 року;
Г  Конституційний договір між Президентом та Верховною Ра­
дою України 1995 року.